Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i nationalekonomi III, 30 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Economics III

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2NE051

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Inst styrelsen, 2007-09-26

Innehåll

Förutom att tillämpa ekonomisk teori och metod för att självständigt lösa ett problem finns ytterligare tre bimål som består av att träna och bedöma - den stilistiska förmågan, - förtrogenheten med informationssökning, - förmågan att kritiskt granska andras analyser. Tyngdpunkten ligger på att utveckla den analytiska förmågan. Inom ramen för detta ryms formulering av ett problem, strukturering av ett problem, val av analysens tonvikt etc. Uppsatsen skall vara så utformad att den studerande visar att han/hon besitter de färdigheter som uppräknats ovan. Det problem som väljs får inte vara trivialt. Enbart referat och sammanställning av källmaterial ger inte vid handen om den studerande besitter de analytiska färdigheterna. Arbetet skall innehålla en genomgång av aktuell vetenskaplig forskning inom området så som denna återspeglas i vetenskapliga tidskrifter och böcker. När det gäller utformningen av uppsatsen utarbetas särskilda anvisningar. Uppsatsen skall skrivas enskilt. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Slutligen skall varje studerande opponera vid något seminarium.

Förväntade studieresultat

Kursen syftar till att öva färdigheter som är väsentliga i en yrkesverksamhet som ekonom. Huvudmålet med denna kurs är att träna och utveckla förmågan att självständigt tillämpa vetenskapliga metoder för att lösa en ekonomisk problemställning.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs normalt 90 hp på avancerad nivå varav minst 60 hp i nationalekonomi.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en introducerande föreläsning. Efter att den studerande bestämt ämne för uppsatsen utser institutionen en handledare. Undervisningen ges därefter i form av enskild handledning.

Examination

Uppsatsen skall framläggas och försvaras vid ett seminarium. Den studerande skall dessutom opponera på någon kurskamrats uppsats. För att bli godkänd på kursen krävs, förutom att uppsatsen blir godkänd, en substantiell opposition där värdeomdömen motiveras. På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Studierektor vid institutionen för nationalekonomi beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. För ytterligare information, kontakta studievägledare.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36

Referenslitteratur

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodik och statistik
Befring Edvard, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 1994 : 203 s. :
ISBN: 91-44-37631-6
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Se bibliotekskatalogen Album

Dahmström Karin
Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning
4., [utök. och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 411 s. :
ISBN: 91-44-04352-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Ejlertsson Göran
Grundläggande statistik : med tillämpningar inom sjukvården
2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1992 : 224 s. :
ISBN: 91-44-21122-8
Se bibliotekskatalogen Album

Ejvegård Rolf
Vetenskaplig metod.
3., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 175 s. : ill. ; 23 cm :
ISBN: 91-44-02763-X
Se bibliotekskatalogen Album

Att utreda, forska och rapportera
Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn
7., [rev. och aktualiserade] uppl. : Malm? b Liber ekonomi, c 2001 e (Karlshamn : Liber ekonomi : 2001 : 246 s. :
ISBN: 91-47-06385-8
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskaplig metod
Halvorsen Knut, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 1992 : 189 s. :
ISBN: 91-44-36621-3
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
ISBN: 91-44-00211-4
Se bibliotekskatalogen Album

Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Jarrick Arne, Josephson Olle
2., [översedda]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
ISBN: 91-44-26842-4
Se bibliotekskatalogen Album

Att lyckas med seminarieuppsatsen
Larsson Hans Albin, Nilsson Per
4. uppl. : Stockholm : SNS förl. : 2004 : 67 s. :
ISBN: 91-7150-980-1
Se bibliotekskatalogen Album

Framgångsrikt specialarbete : metoder, vägval och tips
Lindblom Börje, Wisén Jan
1. uppl. : Stockholm : Ekonomi & samhälle : 1992 : 76, [3] s. :
ISBN: 91-88442-00-4
Se bibliotekskatalogen Album

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1999 : 282 s. :
ISBN: 91-44-01003-6
Se bibliotekskatalogen Album

Praktisk vetenskapsteori
Mårtensson Bertil, Nilstun Tore
[2., rev. uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1988 : 87, [1] s. :
ISBN: 91-44-25421-0
Se bibliotekskatalogen Album

The new Palgrave : a dictionary of economics
Palgrave Robert Harry Inglist Dictionary of political economy, Eatwell John, Milgate Murray, Newman Peter K.
[3. ed.] : London : Macmillan : 1987 : 4 vol. :
ISBN: 0-333-37235-2
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning.
Patel Runa, Davidson Bo
3., [uppdaterade]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 149 s. :
ISBN: 91-44-02288-3
Se bibliotekskatalogen Album

Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap
Repstad Pål, Nilsson Björn
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 191 s. :
ISBN: 978-91-44-04825-3
Se bibliotekskatalogen Album

Rudberg Birgitta
Statistik : att beskriva och analysera statistiska data
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 229, [3] s. :
ISBN: 91-44-37701-0
Se bibliotekskatalogen Album

Statistikens grunder
Stukát Staffan, Norlin Viveka
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 90 s. :
ISBN: 91-44-37321-X
Se bibliotekskatalogen Album

Så skriver du bättre tekniska rapporter
Walla Erik, Åbjörnsson Leif
2., [omarb. och utök.] uppl. /b [illustrationer: Leif Åbjörnsson] : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 179 s. :
ISBN: 91-44-01913-0
Se bibliotekskatalogen Album