Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder och verktyg för nationalekonomer, 7,5 hp

Engelskt namn: Tools and Methods for Economists

Denna kursplan gäller: 2016-08-01 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2NE079

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-04-08

Innehåll

Kursens mål är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i metoder för nationalekonomiskt arbete och nationalekonomisk forskning. Kursen inleds med en vetenskapsteoretisk diskussion. I samband med detta berörs även området forskningsetik.

De metoder som presenteras under kursen kan delas upp i främst två huvudfåror: matematik och ekonometri. Under momentets första del diskuteras matematiska begrepp och metoder som är relevanta för arbete med nationalekonomiska teorier och ekonometri. Exempel på sådana begrepp och metoder kan vara funktionsformer, ekvationssystem, logaritmer, derivator och optimering. Kursen övergår sedan till att behandla ekonometri där betoningen ligger på begrepp, tolkning och praktisk användning. De ekonometriska verktyg som presenteras motiveras också teoretiskt. Fokus ligger på den klassiska regressionsmodellen (OLS) och varianter av denna. Under kursen arbetas det med empiriskt material samt presentation av resultat. I samband med dessa praktiska övningar diskuteras också hur vi med hjälp av instrumentvariabler, paneldata och naturliga experiment kan hantera olika endogenitetsproblem såsom simultanitet, mätfel och utelämnade variabler.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
- Tillämpa relevanta nationalekonomiska metoder.
- Tillämpa matematiska funktionsformer, derivering och optimering.
- Förklara den teoretiska utgångspunkten för den klassiska regressionsmodellen skattad med minsta kvadratmetoden (OLS).
- Bedöma och förstå begränsningar av den klassiska regressionsmodellen vid endogenitetsproblem och utvecklingsmöjligheter av metoden för att avhjälpa dessa problem.
- Tillämpa den klassiska regressionsmodellen på relevanta datamaterial och visa förståelse för möjliga forskningsetiska aspekter.
- På ett tydligt och pedagogiskt sätt kunna kommunicera slutsatser dragna från vetenskapliga studier för allmänheten.

Behörighetskrav

För sökande som fristående kurs krävs Nationalekonomi A100 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig salsexamination efter kursens slut samt via inlämningsuppgifter och seminarier.

Resultatet från inlämningsuppgifter och seminarier gäller endast under innevarande termin. Studerande som inte har ett godkänt resultat från seminarier eller inlämningsuppgifter får vid kursens avslutande skriftliga salstentamen istället besvara frågor som motsvarar dessa delar.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studieadministratören.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 31

Introduction to econometrics
Stock James H., Watson Mark W.
3. rev. ed., Global ed. : Harlow : Pearson Education : 2014 : 848 s. :
ISBN: 978-1-292-07131-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essential mathematics for economic analysis
Sydsæter Knut., Hammond Peter J., Strøm Arne.
4th ed. : Harlow : Pearson : 2012. : xviii, 745 p. :
ISBN: 978-0-273-76068-9 (pbk.) :
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Referenslitteratur