Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att arbeta med kvalitativa data, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Qualitative research

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PE039

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 2007-10-18

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. I kursen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning om pedagogikens problemområde. Olika sätt att samla in, bearbeta och analysera kvalitativa forskningsdata utgör huvudinslag. Vidare ingår träning i att planera en vetenskaplig studie med inriktning mot analys av kvalitativa forskningsdata.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - genomföra analyser och tolkningar av insamlad data - upprätta en undersökningsplan

Behörighetskrav

Univ: Minst betyget godkänt på samtliga kurser under år 1 och 2 på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Ordförande i programkommittén beslutar om tillgodoräknande på moment/kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

 • Giltig från: 2008 vecka 45

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys
  Bergström Göran, Boréus Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 344 s. :
  ISBN: 91-44-01643-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod.
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 2002 (Falköping : son) : 232 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-05102-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapsrådet
  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
  ISBN: 91-7307-008-4
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

  Åsberg, Rodney (2001). Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk forskning i Sverige, 2001:4 årg 6, s 270-292. http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf Fördjupningslitteratur (ca 200-300 sidor) om någon analysmetod som väljs i samråd med kursansvarig lärare tillkommer.

 • Giltig från: 2007 vecka 34

  Backman J.
  Rapporter och uppsatser.
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
  ISBN: 91-44-00417-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys
  Bergström Göran, Boréus Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 344 s. :
  ISBN: 91-44-01643-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod.
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 2002 (Falköping : son) : 232 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-05102-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapsrådet
  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
  ISBN: 91-7307-008-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Åsberg, Rodney (2001). Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk forskning i Sverige, 2001:4 årg 6, s 270-292. http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf Fördjupningslitteratur (ca 200-300 sidor) om någon analysmetod som väljs i samråd med kursansvarig lärare tillkommer.