"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljö, mångfald och (o)hälsa, 9 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Work Environment, Diversity and (ill)-Health

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PE055

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för programmet för personal- och arbetslivsfrågor, 2008-06-18

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om arbetsmiljön med särskilt fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Denna faktor studeras i relation till hälsa och välbefinnande och till produktivitet och effektivitet. Kursen belyser även informella strukturer i arbetsorganisationer, organisationskulturer samt aktuella förändringar av arbetets organisering. Arbetsliv och arbetsmiljö i relation till kön och mångfald uppmärksammas också.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - sammanfatta och dra egna slutsatser om forskning och litteratur inom kursens innehållsliga områden - definiera begreppen arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö - analysera den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande - förstå effekter av informella strukturer och organisationskulturer i arbetslivet - analysera och granska nya former av arbetsorganisationer och dess arbetsmiljömässiga konsekvenser - förstå och diskutera mekanismer bakom olika former av diskriminering i arbetslivet

Behörighetskrav

Univ:Antagen till Programmet för personal- och arbetslivsfrågor samt klarat av tröskelplrövningen.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska.

Examination

Närvaro är examinerande och därmed obligatorisk vid seminarier och gruppövningar. Vid frånvaro från obligatoriska seminarier utgår skriftliga ersättningsuppgifter. Dessa bedöms enligt betygskriterierna underkänd eller godkänd. Examinationen sker skriftligt och muntligt fortlöpande inom ramen för undervisningen samt i form av en skriftlig tentamen i sal i slutet av kursen. På kursen som helhet ges betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie tentamenstillfället under momentet anordnas ytterligare en tentamen kort tid därefter. Ett tredje tentamenstillfälle erbjuds en gång om året. Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen per moment. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under högst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Den som inte är klar med kursen vid terminens slut bör ta kontakt med studievägledaren. TILLGODORÄKNANDE Tidigare studier som motsvarar kursens innehåll möjliggör tillgodoräknande. Prövning görs individuellt. För mer information, kontakta programvägledaren.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 34

Allvin Michael
Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 188 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/stor/4707631o.jpg
ISBN: 91-47-07631-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Hälsans mysterium
Antonovsky Aaron, Elfstadius Magnus
2. utg. / förord av Lennart Levi : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 271 s. :
ISBN: 91-27-11027-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Bortom vi och dom: teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering : rapport : SOU 2005:41
De los Reyes Paulina, Kamali Masoud
Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 258, [4] s.c 24 cm :
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf
ISBN: 91-38-22353-8
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Kapitel: 1, 2, 3, 10)

Lysgaard Sverre
Arbeiderkollektivet : en studie i de underordnedes sosiologi
5. oppl. : Oslo : Universitetsforl. : 1981 : 256 s. :
ISBN: 82-00-05632-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Szücs Stefan
Omorganisation och ohälsa : skyddsombuden vid kommunala arbetsplatser om förändringsarbetet
Stockholm : Arbetslivsinstitutet : 2004 : 43 s. :
http://hdl.handle.net/2077/4328z Fulltext
ISBN: 91-7045-731-X
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://ebib.sub.su.se/ah/2004/ah2004_14.pdf

Frykman Jonas
Särbehandlad och kränkt : en rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa
Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : 2006 : 122 s. :
http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200549sarbehandlad0602.pdf
ISBN: 91-7257-399-6
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (valda delar)

Tengblad Stefan
Den myndige medarbetaren : strategier för konstruktivt medarbetarskap
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 240 s. :
ISBN: 91-47-07367-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst