"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gruppvägledning, 7,5 hp

Engelskt namn: Groupcouncelling

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PE150

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-12

Innehåll

I kursen behandlas teorier, metoder och modeller om grupper, grupprocesser och gruppvägledning. Tillämpningar och tillämpningsövningar för gruppvägledning relaterat till professionsutveckling utgör viktiga inslag. I kursen beaktas också gruppvägledning med avseende på behov och förutsättningar hos den grupp som vägleds.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för relevanta teorier, modeller och metoder relaterade till grupper, grupprocesser och gruppvägledning
 • analysera och problematisera individ-, grupputveckling och ledarskap i gruppvägledning med stöd av centrala teoretiska begrepp
 • reflektera över alternativa strategier för gruppvägledning

Färdigheter och förmåga

 • tillämpa kommunikationsfärdigheter relevanta för vägledning i grupp
 • utifrån teorier, modeller och metoder för gruppvägledning planera vägledning i grupp för 6 gruppdeltagare vid minst tre tillfällen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera, problematisera och värdera självständigt det egna förhållningssättet och användandet av kommunikationsfärdigheter i gruppvägledningssituationer och dess konsekvenser för grupprocessen

Behörighetskrav

Examen på grundnivå omfattande 180hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer i grupp och nätseminarier, varav de två sistnämnda är obligatoriska. Planering av gruppvägledning och analys av gruppvägledning presenteras med en skriftlig rapport. I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.  

Examinationen sker genom en skriftlig rapport och nätseminarium. Den individuella skriftliga rapporten betygsätts enligt betygsskalan: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. Övriga uppgifter och examinationer betygssätts enligt betygsskalan: Godkänd, Underkänd. 

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Att leda grupper : när resultatet beror på bra teamprestationer
  Lundin Josi, Lallo Rein
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 238 sidor :
  ISBN: 9789144126029
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gladding Samuel T.
  Groups : a counseling specialty
  Eighth edition : Hoboken, N.J. : Pearson : [2020] : xxii, 522 pages :
  ISBN: 9780135166895
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
  ISBN: 9789144111261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 11

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Att leda grupper : när resultatet beror på bra teamprestationer
  Lundin Josi, Lallo Rein
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 238 sidor :
  ISBN: 9789144126029
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Group counseling : strategies and skills
  Jacobs Edward E., Schimmel Christine J., Masson Robert L., Harvill Riley L.
  Eighth edition : Boston, MA : Cengage learning : [2016] : xviii, 478 pages :
  ISBN: 1305087305
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
  ISBN: 9789144111261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 6

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  OBS - litteraturlistan kommer att uppdateras inför kursstart vt-23.

  Gladding Samuel T.
  Groups : a counseling specialty
  Eighth edition : Hoboken, N.J. : Pearson : [2020] : xxii, 522 pages :
  ISBN: 9780135166895
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grupphandledning : forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden
  Näslund Johan, Ögren Marie-Louise
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 232 s. :
  ISBN: 9789144060699
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
  ISBN: 9789144111261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Möjligheter och utmaningar i grupphandledning : teori och verklighet
  Boalt Boëthius Siv, Ögren Marie-Louise
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 175 s. :
  ISBN: 9789144074467
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 6

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  T Gladding Samuel
  Groups: A Counseling Specialty
  Pearson : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9780133905205/groups/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 7th edition ISBN: 9780133905205

  Grupphandledning : forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden
  Näslund Johan, Ögren Marie-Louise
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 232 s. :
  ISBN: 9789144060699
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Möjligheter och utmaningar i grupphandledning : teori och verklighet
  Boalt Boëthius Siv, Ögren Marie-Louise
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 175 s. :
  ISBN: 9789144074467
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
  ISBN: 9789144111261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 1

  Kurslitteratur är under bearbetning. Kommer att publiceras här senast en månad innan kursstart. Frågor om kurslitteraturen innan dess hänvisas till svea.maria.kuoppa@umu.se