"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn, unga och sociala medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Children, Youth and Social Media

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 2PE153

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-08

Innehåll

I kursen genomförs fördjupande studier av samtidens sociala medier och deras betydelser för barns och ungas sociala liv och lärande – i förhållande till förskolans och skolans pedagogiska praktik. Därtill studeras sociala mediers betydelser i relation till kamratkulturer och demokratiska värden. I kursen problematiseras också professionella pedagogiska förhållningssätt till barn, unga och sociala medier. Även gällande styrdokument beaktas. Innehållet i kursen behandlas på vetenskaplig grund utifrån utbildningsvetenskapliga, medieteoretiska och socialkonstruktionistiska perspektiv. 

Kursen är indelad i följande två moment:    
    
Moment 1: Om barn, unga och sociala medier, 2,5 hp

[About Children, Youth, and Social Media 2.5 Credits]
 
I momentet behandlas sociala medier och deras betydelser för barn och unga. Detta innehåll problematiseras med vetenskaplig ansats i relation till barns och ungas sociala interaktioner och lärande, kamratkulturer men också i relation till demokratiska värden. I momentet diskuteras och problematiseras professionella pedagogiska förhållningssätt till sociala medier, men även gällande styrdokument. Momentets innehåll behandlas i relation till pedagogiska sammanhang som är relevanta för den studerande.  

Moment 2: Vetenskaplig studie och rapport, 5 hp
[Scientific Study and Report, 5 Credits] 

I momentet genomför den studerande en vetenskaplig studie som redovisas i form av en vetenskaplig rapport. Det vetenskapliga arbetet utformas med avseende på barn, unga i relation till sociala medier, sociala interaktioner och lärande. Studien ska också ha relevans för den studerandes pedagogiska sammanhang.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Om barn, unga och sociala medier, 2,5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

  • redogöra för och visa förståelse för centrala begrepp som sociala interaktioner, sociala medier, lärande, kamratkulturer och demokratiska värden
  • uppvisa övergripande och fördjupad kunskap om sociala mediers betydelser för barns och ungas sociala interaktioner och lärande 

Färdigheter och förmåga

  • identifiera och beskriva sammanhang, händelser  eller företeelser för att exemplifiera och problematisera sociala medier, sociala interaktioner, lärande, kamratkulturer och demokratiska värden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera, diskutera samt kritiskt reflektera över barn, unga och sociala medier ur allmänna och vetenskapliga perspektiv
  •  exemplifiera och kritiskt reflektera över professionella förhållningssätt till sociala medier i pedagogiska sammanhang

Moment 2: Vetenskaplig studie och rapport, 5 hp
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • uppvisa förståelse för hur en vetenskaplig studie om barn, unga och sociala medier i ett pedagogiskt sammanhang planeras, genomförs och rapporteras

Färdigheter och förmåga

  • identifiera, problematisera och analysera relationer mellan sociala medier, barns och ungas sociala interaktioner och lärande.
  • utifrån syfte och forskningsfrågor självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt diskutera och värdera studiens resultat i relation till aktuell forskning om barn, unga och sociala medier, samt i relation till pedagogisk yrkesverksamhet
  • kritiskt och konstruktivt analysera, diskutera och värdera genomförandet och resultatet av den aktuella studien

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Examination av första momentet sker genom skriftlig inlämningsuppgift och med stöd av sociala medier. Moment två examineras med en individuell skriftlig rapport. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina. 

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur