"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap i arbetslivets digitalisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership in a Digitalized Workplace

Denna kursplan gäller: 2023-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PE171

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2023-05-11

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen introduceras ledarskap utifrån olika teoretiska perspektiv och i olika organisatoriska sammanhang med särskilt fokus på hur digitala arbetsmiljöer kan ledas och organiseras. Kursen visar på olika sammanhang där digitalisering kan stödja lärande och utveckling samt hur geografiskt spridda team kan ledas och organiseras. Vidare läggs vikt vid att studenten reflekterar över ledarskap i relation till såväl digitalisering som hållbarhet.

Förväntade studieresultat

Ledarskap i arbetslivets digitalisering, 7.5 hp
Leadership in a digitalized workplace, 7.5 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för centrala teorier inom ledarskapsområdet
  • beskriva digitaliseringens förändrings- och påverkansfaktorer för arbetslivet
  • uppvisa grundläggande kunskaper om hur globala och digitala arbetsmiljöer kan ledas och organiseras

Färdigheter och förmåga

  • analysera och problematisera ledarskap i digitala arbetsmiljöer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över ledarskap i relation till digitalisering och hållbarhet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Studierna kräver tillgång till teknisk utrustning såsom dator och headset med mikrofon.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • Två skriftliga seminarier (U/G)
  • En skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 20

Effective Coordination of Shared Leadership in Global Virtual Teams
Nordbäck E. S., Espinosa J. A.
Journal of Management Information Systems, 36(1), 321-350 : 2019 :

Virtual teams: a leader's guide
Hunsaker P., Hunsaker J.
Team Performance Management, 14(1/2), 86-101 : 2008 :

The Role of Leadership in a Digitalized World: A Review
Cortellazzo L., Bruni E., Zampieri R.
Frontiers in Psychology 10(1938). Doi: 10.3389/fpsyg.2019.01938 : 2019 :

Digital innovation and transformation: An institutional perspective
Hinnings B., Gegenhuber T., Greenwood R.
Information and Organization, 28, 52-61 : 2018 :

Organisationsförändringar och förändringsledarskap
Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
ISBN: 9789144129273
Se Umeå UB:s söktjänst

Mot ett förändrat ledarskap? : om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv
Ellström Per-Erik, Fogelberg Eriksson Anna, Kock Henrik, Wallo Andreas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 229 s. :
ISBN: 9789144111919
Se Umeå UB:s söktjänst

Towards More Proactive Sustainable Human Resource Management Practices? : A Study on Stress Due to the ICT-Mediated Integration of Work and Private Life
Palm Kristina, Bergman Ann, Rosengren Calle
MDPI : 2020 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-81439

Därutöver kan 1-2 vetenskapliga artiklar tillkomma.