"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisiär professionsutveckling, 4 hp

Engelskt namn: Police Professional Development

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PO017

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Undervisningen tar sin utgångspunkt i de genomgångna studierna på polisprogrammet i relation till autentiska fall som berör polisiärt arbete. Studenten får arbeta med individuell reflektion i kombination med gruppbaserad reflektion kring de dilemman som lyfts fram i de polisiära fallen.
Kursen syftar till att fördjupa studentens självkännedom och förmåga till reflektion i relation till den polisiära yrkesrollen. I kursen behandlas komplexiteten i yrkesrollen och olika polisiära arbets- och förhållningssätt problematiseras. Studenten övar sig på att identifiera, analysera och diskutera olika etiska dilemman som kan finnas i yrkesutövningen som polis. Särskilt fokus läggs vid att fördjupa förmågan att reflektera över det egna lärandet och egna kompetensen i relation till den genomgångna polisutbildningen. Detta för att utöka förståelsen om den egna förmågan och den fortsatta kompetensutvecklingen, som en förberedelse för den handledning som ingår i aspirantutbildningen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Redogöra för olika utmaningar i det professionella mötet med utgångspunkt i autentiska polisiära fall 

Avseende färdighet och förmåga

 • Analysera och diskutera olika etiska dilemman som kan finnas i yrkesutövningen som polis
 • Analysera och reflektera över sin egen kommunikation och den egna rollen i det professionella bemötandet i det framtida myndighetsutövandet 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska och reflektera över olika arbets- och förhållningssätt inom det polisiära arbetsområdet
 • Reflektera över det egna lärandet och den egna kompetensen i relation till den genomgångna utbildningen samt det framtida polisyrket
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom polisiärt arbete

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet samt avklarat termin ett och två på Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner, rollspel och autentiska polisiära fall. Undervisningsaktiviteterna har ett processupplägg och bygger därför på studentens aktiva medverkan. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webbkamera är en förutsättning för deltagande i kursen.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftliga individuella uppgifter och muntliga seminarier. Som betyg på kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U).

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom en månad efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hjertström Lappalainen Jonna
  Aspiranten och erfarenheten : polisers praktiska kunskap
  Huddinge : Södertörns högskola : [2021] : 325 sidor :
  Fulltext
  ISBN: 9789189109650
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionsetik
  Tunek Viveka, Böök Lukas, Dalén Hans, Christoffersen Svein Aage
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups Utbildning AB : 2017 : 183 sidor :
  ISBN: 9789140693280
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Dygdetik, medborgarskap och social praktik. (s. 61-85.)

  Artiklar och annat material kan tillkomma. Tillhandahålls av Enheten för polisutbildning. Ett urval av fap:ar (föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet), polisens styrande dokument, artiklar och poddar kommer att finnas tillgängliga i lärplattformen.

  Referenslitteratur

  Gärningsmannen är polis : om trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis
  Bjurwald Lisa, Dejemyr Kerstin
  [Enskede] : Bazar : [2021] : 205 sidor :
  ISBN: 9789180060141
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rennstam Jens
  Mellan bögskämt och prideparader : exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 305 sidor :
  ISBN: 9789144143408
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hjertström Lappalainen Jonna
  Aspiranten och erfarenheten : polisers praktiska kunskap
  Huddinge : Södertörns högskola : [2021] : 325 sidor :
  Fulltext
  ISBN: 9789189109650
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hydén, L-C
  Att bemöta och bemötas (s. 48–63). I Socialstyrelsen, Utan fast punkt: om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete.
  Socialstyrelsen : 2001 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2001-123-52_200112353.pdf
  Obligatorisk

  Professionsetik
  Tunek Viveka, Böök Lukas, Dalén Hans, Christoffersen Svein Aage
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups Utbildning AB : 2017 : 183 sidor :
  ISBN: 9789140693280
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Dygdetik, medborgarskap och social praktik. (s. 61-85.)

  Artiklar och annat material kan tillkomma. Tillhandahålls av Enheten för polisutbildning. Ett urval av fap:ar (föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet), polisens styrande dokument, artiklar och poddar kommer att finnas tillgängliga i lärplattformen.

  Referenslitteratur

  Gärningsmannen är polis : om trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis
  Bjurwald Lisa, Dejemyr Kerstin
  [Enskede] : Bazar : [2021] : 205 sidor :
  ISBN: 9789180060141
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rennstam Jens
  Mellan bögskämt och prideparader : exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 305 sidor :
  ISBN: 9789144143408
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Petersson Otto
  Att bli polis : från utbildningens förväntningar till gatans norm
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts Juridik : 2015 : 456 s. :
  Abstract
  ISBN: 9789139018698
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bilder av polisarbete : samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav
  Agevall Lena, Jenner Håkan
  Växjö : Växjö University Press : 2006 : 151, [5] s. :
  Fulltext
  ISBN: 9176365026
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionsetik
  Tunek Viveka, Böök Lukas, Dalén Hans, Christoffersen Svein Aage
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups Utbildning AB : 2017 : 183 sidor :
  ISBN: 9789140693280
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etik i polisarbete
  Granér Rolf, Knutsson Maria
  Andra upplagen : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 271 sidor :
  ISBN: 9789144131009
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hydén Lars-Christer
  Att bemöta och bemötas
  Ingår i:
  Utan fast punkt
  Stockholm : 2001 : 168 s. :
  Obligatorisk

  Polisförbundets yrkespolitiska program : Tillsammans utvecklar vi en professionell polis
  Polisförbundet : [utgivningsår okänt] : 37 s. :
  Fritt tillgänglig via Polisförbundet
  Obligatorisk

  Artiklar och annat material kan tillkomma. Tillhandahålls av Enheten för polisutbildning.