"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisen i samhället, 8,5 hp

Engelskt namn: The Police in Society

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PO018

Högskolepoäng: 8,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-11-28

Innehåll

Denna inledande kurs introducerar studenten till polisens samhällsuppdrag och roll i det svenska samhället. Polisarbetets styrning och mål diskuteras utifrån lagstiftning och andra centrala styrdokument. Kursen fokuserar också på poliser som offentliganställda närbyråkrater samt på polisens möte med medborgare och frågor som rör det politiska systemets legitimitet. Polismyndighetens organisation och operativa ledning presenteras, och polisens sambandstjänst för den minutoperativa ledningen behandlas. Kursen avhandlar det demokratiska fundament som polisens samhällsuppdrag vilar på, dvs den svenska rättsstaten med tonvikt på mänskliga rättigheter och Europakonventionen liksom det svenska statsskicket samt beslutsordning och kontroll inom den offentliga förvaltningen. Studenten introduceras även till ett vetenskapligt förhållningssätt samt akademiskt skrivande och dess betydelse i polisiärt arbete. Slutligen introduceras reflektionsbegreppet samt grundläggande aspekter av polisiär yrkesetik inklusive den statliga värdegrunden. Kursen ger även en översikt av olika typer av IT-relaterad brottslighet. IT-relaterad brottslighet innebär att informationsteknologi i någon form används för att genomföra brott.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Förklara polisens organisation, uppdrag och roll i det svenska samhället,  
 • Beskriva de mänskliga rättigheterna, demokratins grundvalar och rättsstatliga principer såväl nationellt som internationellt,
 • Övergripande beskriva digitaliseringsprocesser i samhället och deras konsekvenser avseende brottslighet och brottsbekämpning,
 • Redogöra för säkerhetsföreskrifter och grundläggande rutiner för polisens sambandstjänst,  
 • Belysa grundläggande förståelse för ett vetenskapligt förhållningssätt i polisiärt arbete samt för betydelsen av ett källkritiskt perspektiv på olika typer av information, samt
 • Illustrera hur reflektion kan användas som stöd i lärandeprocesser. 

Avseende färdighet och förmåga

 • Behärska grunderna i akademiskt skrivande och referenshantering. 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier som förbereds i basgrupper, föreläsningar och handledning. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webbkamera är en förutsättning för deltagande i kursen.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov. Som betyg på kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U). 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Trettonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 253 sidor :
  ISBN: 9789139116813
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polis - vad är det?
  Finstad Liv, Mellgren Caroline, Andersson Jörgen, Holmberg Johanna
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2023] : 206 sidor :
  ISBN: 9789144134949
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar (kap. 2-5)

  Fisher David I.
  Mänskliga rättigheter : en introduktion
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2020] : 99 sidor :
  ISBN: 9789139209287
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etik i polisarbete
  Granér Rolf, Knutsson Maria
  Andra upplagen : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 271 sidor :
  ISBN: 9789144131009
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polisen : verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 362 sidor :
  ISBN: 9789147113408
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar. Kap. 4,6,8

  Källkritik
  Thurén Torsten, Werner Jack
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 273 sidor :
  ISBN: 9789147129379
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder
  Bernitz Ulf, Bernitz Ulf, Bernitz Ulf, Carlsson Mia, Carlsson Mia, Heuman Lars, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich, Magnusson Sjöberg Cecilia, Leijonhufvud Madeleine
  Femtonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 292 sidor :
  ISBN: 9789139209362
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ask Sofia
  Skrivande polis
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144139005
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Trettonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 253 sidor :
  ISBN: 9789139116813
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bilder av polisarbete : samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav
  Agevall Lena, Jenner Håkan
  Växjö : Växjö University Press : 2006 : 151, [5] s. :
  Fulltext
  ISBN: 9176365026
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar. Kap. 1-4 och 6.

  Fisher David I.
  Mänskliga rättigheter : en introduktion
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2020] : 99 sidor :
  ISBN: 9789139209287
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etik i polisarbete
  Granér Rolf, Knutsson Maria
  Andra upplagen : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 271 sidor :
  ISBN: 9789144131009
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) : 2017 :
  https://rib.msb.se/filer/pdf/29940.pdf
  Obligatorisk

  Polisen : verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 362 sidor :
  ISBN: 9789147113408
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar. Kap. 4,6,8

  Text: Patrik Dufva-Hjerpe, Marie Persson
  Vägledning i Rakel
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) : 2019 :
  https://rib.msb.se/filer/pdf/28980.pdf
  Obligatorisk

  Källkritik
  Thurén Torsten, Werner Jack
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 273 sidor :
  ISBN: 9789147129379
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder
  Bernitz Ulf, Bernitz Ulf, Bernitz Ulf, Carlsson Mia, Carlsson Mia, Heuman Lars, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich, Magnusson Sjöberg Cecilia, Leijonhufvud Madeleine
  Femtonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 292 sidor :
  ISBN: 9789139209362
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ask Sofia
  Skrivande polis
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144139005
  Se Umeå UB:s söktjänst