"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktionskurs i psykologi, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-27

Engelskt namn: Introductory Course in Psychology

Denna kursplan gäller: 2009-11-09 till 2010-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS002

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Perefekt, 2009-11-13

Innehåll

Kursens mål är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i ämnet psykologi och hur psykologi grundar sig på ett vetenskapligt arbetssätt. Kursen behandlar människan ur ett individ- och grupperspektiv genom personlighets-, social- och miljöpsykologi samt biologisk och kognitiv psykologi. Dessutom kommer psykologiska aspekter om hälsa, idrott och ledarskap att tas upp. Genom att kursen tar upp teorier och forskning i relation till vardagsfrågor får studenten möjlighet att sätta in psykologisk kunskap i ett praktiskt sammanhang. I anslutning till psykologins olika områden färdighetstränas användning av det vetenskapliga arbetssättet genom litteratursökning, analys av vetenskapliga artiklar och hur man bearbetar information. Målet är att väcka nyfikenhet och ge insikt i hur utvecklingen av kunskap inom psykologi går till.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten: Känna till: - psykologins historia - forskning som ger kunskap om mänskligt tänkande, känslor och beteende - hur man söker vetenskaplig information från tillförlitliga källor Utveckla: - ett kritiskt förhållningssätt till påståenden om hur och varför människor tänker, känner och beter sig som de gör - en ökad nyfikenhet för psykologi som ämne - Kunna: - förklara varför psykologi är en vetenskap - beskriva, förklara och jämföra de huvudsakliga teorierna och förklaringsmodellerna inom de olika domäner av psykologin som presenteras på kursen - förklara hur man kan studera tänkande, känslor och beteende hos människor - använda beskrivande och hypotesprövande statistik för att analysera information och besvara frågor om mänskligt tänkande, känslor och beteende Förstå: - vilken nytta man kan ha av psykologisk kunskap - hur mänskligt tänkande, känslor och beteende kan beskrivas utifrån olika frågeställningar, t ex kognitivt, biologiskt, socialt och ur ett utvecklingsperspektiv - hur olika forskningsmetoder är till hjälp för att besvara olika frågor inom psykologin - hur kunskap om psykologi kan användas för att besvara vardagliga problem

Behörighetskrav

Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och gruppövningar samt handledning i samband med laborationsuppgifter.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment. På skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.