"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Social- och miljöpsykologi, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-27

Engelskt namn: Social and Environmental Psychology

Denna kursplan gäller: 2010-03-22 och tillsvidare

Kurskod: 2PS004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Beslutsmöte, 2010-03-09

Innehåll

Social- och miljöpsykologi behandlar människan i interaktion med sin sociala, kulturella och fysiska miljö. Kursens mål är att ge den studerande god förståelse för socialpsykologins och miljöpsykologins centrala områden med avseende på teorier och metoder som används inom dessa områden samt att den studerande skall utveckla grundläggande färdigheter i att planera, genomföra och rapportera psykologisk forskning. Kursen består av 2 moment: Moment 1 Socialpsykologi 7,5 högskolepoäng I momentet behandlas teori och empiri rörande social kognition, dvs. hur människan kategoriserar och tolkar sig själv, andra människor, sociala händelser och situationer i miljön. Attityder, fördomar, social påverkan, konformitet, prosocialt beteende, aggression och grupper och ledarskap belyses. Teori och empiri integreras genom presentationer av aktuell forskning och laborativt arbete. Dessutom integreras ämnesteori med metodologisk och statistisk teori i ett socialpsykologiskt projektarbete. Moment 2 Miljöpsykologi 7,5 högskolepoäng I momentet behandlas generella miljöpsykologiska teorier, vår upplevelse av miljön, riskupplevelse, personligt utrymme och trängsel. Momentet behandlar också miljöproblem som en följd av mänskligt beteende och hur sådant beteende kan förändras. Teori och empiri integreras genom presentationer av aktuell forskning och laborativt arbete. Dessutom integreras ämnesteori med metodologisk och statistisk teori i ett miljöpsykologiskt projektarbete.

Förväntade studieresultat

Moment 1 Socialpsykologi 7,5 högskolepoäng Efter avslutat moment förväntas den studerande kunna: • förklara och exemplifiera centrala teorier om människans tolkningar och slutsatser om egna och andras beteenden i sociala situationer • förklara och exemplifiera centrala teorier om människans beteende i sociala situationer • kritiskt förhålla sig till och diskutera socialpsykologisk forskning • extrahera relevant information ur vetenskaplig litteratur och förmedla detta genom muntlig presentation • på djupet analysera ett urval av socialpsykologiska fenomen Moment 2 Miljöpsykologi 7,5 högskolepoäng Efter avslutat moment förväntas den studerande kunna: • förklara och exemplifiera centrala teorier om människans uppfattning och tolkning av den fysiska miljön • förklara och exemplifiera centrala teorier om människans interaktion med den fysiska miljön • kritiskt förhålla sig till och diskutera miljöpsykologisk forskning • extrahera relevant information ur vetenskaplig litteratur och förmedla detta genom muntlig presentation • planera, genomföra och rapportera en miljöpsykologisk undersökning

Behörighetskrav

Univ: Introduktionskurs i psykologi, 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och gruppövningar samt handledning i samband med laborationsuppgifter.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment. På skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. Blankett tillhandahålls av Institutionen för psykologi. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Studievägledaren bereder ärendet och berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. Beslut fattas inom 2 månader. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 12

Gifford Robert
Environmental psychology : principles and practice
4. ed. : Colville, WA : Optimal books : cop. 2007 : vii, 599 s. :
ISBN: 978-0-9688543-1-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduction to social psychology : a European perspective
Hewstone Miles, Stroebe Wolfgang, Jonas Klaus (eds.)
4. ed. : Malden, Mass. ;a Oxford : Blackwell : 2008 : xvi, 409 p. :
ISBN: 1-4051-2400-8 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendium motsvarande ca 150 sidor.