Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik och metod, 4,5 hp

Engelskt namn: Statistics and Research Methods

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 till 2016-02-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS075

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Medicinska fakultetens programråd för logopedprogrammet, 2010-09-08

Innehåll

Kursen ämnar ge en orientering om psykologins olika forskningsmetoder och statistiska procedurer.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten: • Kunna beskriva de olika delarna i forskningsprocessen, så som problemformulering. operationalisering, datainsamling, kontroll av varians, reliabilitet, validitet och forskningsetik. • Praktiskt kunna använda basala områden inom deskriptiv statistik, så som bearbetning och organisering av data, frekvenser, grafisk presentation samt olika lägesmått, spridningsmått och sambandsmått. • Förstå grunderna i statistisk inferens, så som logiken bakom statistisk hypotesprövning, normalfördelningens egenskaper, z-beräkningar och hypotesprövning av gruppmedelvärden med t-test.

Behörighetskrav

Univ: Områdesbehörighet 5.

Undervisningens upplägg

Undervisningen i metod sker huvudsakligen i form av föreläsningar med inslag av seminarier eller gruppövningar där de studerande får arbeta självständigt. Statistikundervisningen sker framför allt i form av föreläsningar men även räkneövningar i grupp samt datalaborationer i SPSS förekommer. För en betydande del av den undervisning som inte utgörs av föreläsningar är deltagande obligatorisk.

Examination

Examination av metoddelen sker genom skriftligt prov alternativt obligatorisk redovisning av metoduppgifter. Examination av statistikdelen sker genom skriftligt slutprov. På skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att hos Nämnden för grundutbildningsfrågor i psykologi begära att annan lärare utses att föreslå betyg. Studerande har rätt att genomgå 5 prov upp till två år efter första registreringstillfället. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som genomgått motsvarande kurs vid Umeå universitet eller annat lärosäte får tillgodoräkna sig detta. Prövning och beslut om sådant tillgodoräknande ankommer på programrådet för logopedprogrammet efter hörande av berörd institution. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas.

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 10

  Statistik för beteendevetare : faktabok
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
  ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Research methods : a process of inquiry
  Graziano Anthony M., Raulin Michael L.
  8th ed. : Harlow : Pearson : c2014. : 426 p. :
  ISBN: 1-292-04216-8
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2010 vecka 36

  Litteratur

  Research methods : a process of inquiry
  Graziano Anthony M., Raulin Michael L.
  7th ed. : Boston : Allyn and Bacon : c2010 : xxv, 400 p. :
  ISBN: 978-0-205-63402-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Statistik för beteendevetare
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 456 s. :
  ISBN: 978-91-47-01510-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt material, övningskompendier etc, specificeras i anslutning till undervisningen och tillhandahålls av institutionen för psykologi