Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Social- och gruppsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Social and Group Psychology

Denna kursplan gäller: 2016-02-01 till 2018-08-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS115

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-04-13

Reviderad av: Prefekten, 2017-02-01

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om teorier som syftar till att upptäcka och förstå processer som grundas i att människan är en social varelse. Dessa tillämpas för att förstå exempelvis normalitet, makt, gruppbeteenden, identitet och konformitet i områden som arbete, idrott, familj och skola. Även mer problematiska aspekter av sociala processer studeras, såsom diskriminering, upprätthållandet av patriarkala strukturer, destruktiva familjeförhållanden, mobbing, konfliktgrupper och fördomar. Genomgående för kursen är kritiska förhållningssätt och fokus på vetenskaplig metod.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
  • Redogöra för och använda centrala begrepp inom socialpsykologiska teorier
  • Uppvisa kunskaper kring teorier om familjer och grupper.
  • Redogöra för centrala begrepp inom kommunikationsteori och systemteori, samt identifiera systemiska processer och kommunikation på olika nivåer.
  • Kunna redogöra för förhållningssätt och tekniker som kan användas inom familjebehandling och gruppintervention i arbete och idrott.
Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
  • Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på aktiv studentmedverkan, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt och i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, teoretiskt orienterade seminarier, fortlöpande tillfällen för att pröva de egna kunskaperna, handledda tillämpande gruppövningar och individuella uppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid gruppövningar är obligatoriskt.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom tre aktiviteter. 1, skriftliga inlämningsuppgifter. 2, skriftlig salstentamen. 3, muntliga presentationer

På de examinerande gruppövningarna sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på de individuella skrivuppgifterna sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att de skriftliga uppgifterna och alla obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar. Den som inte deltar, eller blir underkänd, på inslag av gruppkaraktär erbjuds uppsamlingsseminarium eller individuell skriftlig uppgift.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator. 

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.


 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 3

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Se bibliotekskatalogen Album

Introducing social- and group psychology
Schéle Ingrid, Kaiser Niclas
Noba : 2015 :
http://noba.to/u59bx432

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.