Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biologisk psykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Biological Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 till 2018-08-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS134

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-05-11

Reviderad av: Prefekten, 2016-12-16

Innehåll

Biologisk psykologi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där man försöker förstå och förklara psykologiska funktioner (t ex beteenden, tankar och känslor) m.h.a biologiska processer. I fokus ligger hjärnan och nervsystemets aktivitet. Kursen i Biologisk psykologi, 7.5hp ger en grundläggande kunskap om hjärnans, nervsystemets och hormonsystemets struktur och organisation samt hur dess delar tar emot, bibehåller, bearbetar och förmedlar information. Kursen behandlar neuroanatomi, nervcellernas kommunikation, grundläggande sensorisk och perceptuell informationsbearbetning, motorik, emotionernas biologi samt hormoner och kopplingen till stress och smärta.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:

• Kunna beskriva huvuddragen i hjärnans utveckling.
• Kunna redogöra för hjärnans grundläggande anatomi och funktion, nervsystemets elementära uppbyggnad samt grundläggande genetik.
• Kunna redogöra för hur vårt sinnessystem registrerar och förmedlar stimuli genom nervbanor till olika delar av hjärnan och att detta ligger till grund för tankar, beteende, emotioner och motorik.
• Kunna redogöra för autonoma nervsystemets och hormonsystemets elementära uppbyggnad samt kopplingen till stress och smärta.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer och seminarier på campus. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Cambro. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Examination sker individuellt genom en skriftlig salstentamen.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 52

An introduction to brain and behavior
Kolb Bryan, Whishaw Ian Q.
4th ed. : New York, NY : Worth Publishers : cop. 2014 : xxvi, 604, 7, 10, 12, 3, 20 p. :
ISBN: 1429242280
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.