Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande klinisk bedömning och behandling för Psykologprogrammet, 18 hp

Engelskt namn: Basic clinical assessment and treatment for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 till 2017-04-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS168

Högskolepoäng: 18

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-03-28

Innehåll

Kursen skall ge grundläggande kunskaper och färdigheter i diagnostik, psykoterapeutiska teorier och metoder. Kursen skall spegla psykoterapeutisk metod enligt psykodynamiskt och kognitivt beteendeinriktat synsätt. Kursen är indelad i två moment.
 
Moment 1: Grundläggande klinisk bedömning (6 hp).
Momentet ger en översikt av bedömning inom psykologisk behandling. Dessutom ger momentet en genomgång av metoder för bedömning samt träning i att genomföra och sammanställa diagnostik utifrån fall. Därtill innehåller kursen vetenskapsteoretiska utgångspunkter för bedömning.

Moment 2: Teoretiska grunder i psykologisk behandling samt psykoterapi (12 hp).

Momentet innehåller två inriktningar inom psykoterapeutisk metodik a. kognitiv beteendeterapeutisk metod och teori (6 hp) och b. psykodynamisk psykoterapeutisk metod och teori (6 hp). Momentet bygger på de kunskaper om teoribildningar inom personlighets- och utvecklingspsykologin som erhållits tidigare på psykologprogrammet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter moment 1: Grundläggande klinisk bedömning

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap och förståelse inom områdena diagnostik, differentialdiagnostik och diagnosklassificeringssystem avseende utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och psykisk ohälsa hos vuxna.
• Visa kunskap och förståelse för de problem som är förknippade med diagnosklassificeringssystem.
• Visa grundläggande kunskaper kring läkemedelslära kopplad till utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och psykisk ohälsa hos vuxna

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att självständigt kunna diskutera och tillämpa diagnostik på fall.
• Visa förmåga till att genomföra en klinisk bedömning, samt sammanställa bedömningen och återge den.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande psykiska problem och funktionsavvikelser utifrån vetenskapsteori, etik och kritiska perspektiv om makt.Efter moment 2: Teoretiska grunder i psykologisk behandling inklusive psykoterapi

Kunskap och förståelse
• Visa grundläggande kunskap och förståelse för kognitiv beteende terapi och psykodynamisk terapi avseende vuxna individuella terapier.
• Visa kunskap och förståelse för hur de studerade teorierna är kopplade till diagnostik.
• Visa kunskap och förståelse för kopplingen mellan psykoterapeutisk teori och metod.
• Visa kunskap och förståelse för terapeutiskt förhållningssätt i relation till de studerande metoderna.

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga till att i viss mån tillämpa teoretiska kunskaper på kliniska fallbeskrivningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande kritiska perspektiv om makt vid användning av psykoterapimetod.

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 1, 3 och 4:

Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet 7,5 hp,
Vetenskaplig och professionell metod för psykologprogrammet 7,5 hp.
Juridik för psykologprogrammet, 6 hp
Samtalsmetodik för psykologprogrammet, 4 hp
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen är en campuskurs. Undervisningsformer kommer att vara föreläsningar, rollspel, grupparbeten och seminarium.
 
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska (alternativt Kursen ges på engelska)
 

Examination

Moment 1
Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga redovisningar både enskilt och i grupp, videoinspelat rollspel, skriftliga obligatoriska uppgifter både enskilt och i grupp, samt salstentamen.

Moment 2
Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp, videoinspelat rollspel, samt genom salstentamen. Den psykodynamiska terapi delen examineras genom salstentamen.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 14

Rekommenderad Litteratur

Moment 1

Herlofson Jörgen
Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
ISBN: 9789198007916
Se bibliotekets söktjänst

Psykiatriboken bok med eLabb
Ottosson Hans, Ottosson Jan-Otto
Liber : 2010 : 240 s. :
ISBN: 9789147103317 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2 - KBT

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
Linton Steven James, Flink Ida
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 232 s. :
ISBN: 978-91-44-07959-2
Se bibliotekets söktjänst

An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications
Westbrook David., Kennerley Helen., Kirk Joan.
2nd ed. : London : SAGE : 2011. : 435 p. :
ISBN: 978-1-84860-686-9
Se bibliotekets söktjänst

Öst Lars-Göran
KBT inom psykiatrin
2., rev. och utök. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 424 s. :
ISBN: 9789127135604
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2 - PDT

McWilliams Nancy.
Psychoanalytic diagnosis : understanding personality structure in the clinical process
2. ed. : New York : Guilford : c2011. : xxi, 426 s. :
ISBN: 1-60918-494-7 ¹40.95
Se bibliotekets söktjänst

Core competencies in brief dynamic psychotherapy : becoming a highly effective and competent brief dynamic psychotherapist
Binder Jeffrey L., Betan Ephi J.
New York : Routledge : 2013. : xi, 219 p. :
ISBN: 9780415637763
Se bibliotekets söktjänst