"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Affekter och utveckling för psykoterapeuprogrammet, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-27

Engelskt namn: Developmental Neuroscience Perspectives on Emotions for the Psychotherapy Programme

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PS206

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-03-26

Innehåll

Kursen behandlar relevanta utvecklingsteoretiska perspektiv på emotionell och social utveckling. I kursen behandlas  hjärnans utveckling i ett evolutionärt perspektiv samt kunskaper och forskning om hur människans förmåga att reglera affekter utvecklas. Teoretiska utgångspunkter av betydelse för utveckling fördjupas inom områdena anknytningsteori, affektteori  och neuropsykologi i kursen. Kursen inbegriper salutogena perspektiv samt sårbarhetsfaktorer som kan leda till psykopatologi. Fördjupning sker inom området trauma och stress.  

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-    Visa fördjupad kunskap om hjärnans evolutionära utveckling
-    Visa fördjupad kunskap om hur biologiska, sociala och psykologiska aspekter var för sig och i samverkan påverkar individens hälsa och utveckling
-    Visa fördjupad kunskap om människans affektutveckling

Färdigheter och förmåga
-    Visa färdigheter att använda ett utvecklingspsykologiskt perspektiv vid förståelsen av människan i sitt sammanhang
-    Visa fördjupade färdigheter att integrera ett utvecklingspsykologiskt perspektiv med psykoterapeutiska teorier och tillämpningar i handledning
-    Visa fördjupade färdigheter att  använda teorier om anknytning och affekt i ett terapeutiskt sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    Visa fördjupad förmåga att kunna förhålla sig i interaktion med andra utifrån den andres utvecklings-och funktionsnivå och dennes livssituation
-    Visa fördjupad förmåga att med omdöme och respekt kunna möta och samspela med andra, såväl klienter som samarbetspartners

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet (A)
- Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller
- Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller
- Socionomexamen eller
- Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.
 
Särskild behörighet (B)
- Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst:
o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng
o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng
o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng
o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng
o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng
o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning)
 
- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:
o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg.
 
- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:
o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt
o Bedrivit psykoterapi under handledning. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. Handledaren ska ha varit Legitimerad Psykoterapeut med minst 5 års erfarenhet av yrket.
o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan).
 
- Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.
 
Övergångsbestämmelser för behörighet
Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.
 

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier/workshops, interaktion via lärplattform samt gruppövningar. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från de studerande.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

 

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar, både enskilt och i grupp. Examination kommer även att ske genom aktivt deltagande i seminarier/gruppövningar. Frånvaro vid seminarier/gruppövningar  kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarier eller skriftliga kompletteringsuppgifter.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor
.
Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (2 tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Rekommenderad litteratur

Sonnby-Borgström Marianne
Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv
2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 333 s. :
ISBN: 978-91-44-07442-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wennerberg Tor
Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 298 s. :
ISBN: 978-91-27-11817-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Urval till seminarium

Från interaktion till relation : om anknytningsteori
Hart Susan, Schwartz Rikke, Jensen Arne W., Zetterström Gun
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 296 s. :
ISBN: 978-91-47-09922-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Siegel Daniel J.
The developing mind : how relationships and the brain interact to shape who we are
2nd ed. : New York : Guilford Press : cop. 2015 : xviii, 506 p. :
ISBN: 978-1-4625-2067-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Hughes Daniel A.
Brain-based parenting - the neuroscience of caregiving for healthy attachme
Ww Norton & Co : 2012 : 272 sidor :
ISBN: 978-0-393-70728-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Gerhardt Sue
Kärlekens roll : hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna
Ny utvidgad uppl. : Stockholm : Karneval : 2015 : 319 s. :
ISBN: 978-91-87207-49-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Parenting from the inside out : how a deeper self-understanding can help you raise children who thrive
Siegel Daniel J., Hartzell Mary
10th anniversay edition, first trade paperback edition. : New York : Jeremy P. Tarcher/Penguin : [2014] : xxiv, 311 pages :
ISBN: 978-0-399-16510-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Sroufe L. Alan.
The development of the person : the Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood
New York : Guilford Press : 2005 : xvi, 384 p. :
ISBN: 978-1-60623-249-1
Se Umeå UB:s söktjänst