Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetslivets psykologi för psykologprogrammet, 12 hp

Engelskt namn: Work and Organizational Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS220

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-11

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Kursen ska ge en fördjupad kunskap om människans samspel med den organisatoriska och psykosociala miljön. Dess mål är att belysa psykologins kunskapsområde och tillämpning i arbetslivet. De studerande skall förvärva kunskaper om olika sätt att undersöka, analysera och förstå organisationer med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, organisatoriska interventioner, ledarskap samt mobbning och kränkande särbehandling. Kursens pedagogiska upplägg utgår från ett studerandeaktivt perspektiv, vilket innebär att de studerande har ett stort eget ansvar över sitt lärande samt har stort inflytande över arbetet på kursen. För att uppnå de förväntade studieresultaten samarbetar de studerande i team. Med hjälp av föreläsningar, workshops och egen litteratursökning i databaser producerar de studerande PM (skriftliga arbeten med vetenskaplig grund) i team samt en föreläsning. Varje team har en handledare som handleder och examinerar PM:en samt föreläsningen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenterna uppvisa
• Kunskap och förståelse för centrala teorier och modeller om psykosocial arbetsmiljö, organisatoriska interventioner, ledarskap samt mobbing och kränkande särbehandling i arbetslivet
• Kunskap om aktuell forskning inom områdena psykosocial arbetsmiljö, organisatoriska interventioner, ledarskap samt mobbning och kränkande särbehandling
• förståelse för hur faktorer i den psykosociala arbetsmiljön påverkar individers prestation och välbefinnande

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenterna
• Visa förmåga att analysera och beskriva åtgärder i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön
• Visa förmåga att planera och genomföra åtgärder för i syfte att utveckla ledare
• Kunna beskriva och analysera olika strategier för att åtgärda mobbing och kränkande särbehandling
• Visa förmåga att lägga intersektionella perspektiv/genusperspektiv på organisationer


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
• bedöma vetenskapligheten, lämpligheten och konsekvenserna av insatser och föreslagna åtgärder som syftar till förbättrande åtgärder inom psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, samt mobbing och kränkande särbehandling inom arbetslivet

 

Behörighetskrav

180 hp inom ramen för psykologprogrammet

Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av tematiserade föreläsningar, workshops, grupparbete och grupphandledning. Varje nytt tema inleds med fokus på att förmedla teoretiska kunskaper och avslutas med en case-baserad gruppuppgift som påbörjas under den workshop som hör till temat. Deltagande i workshops är obligatoriskt. Förekomst av examinerande och därför obligatoriska inslag i undervisningen anges i schema. Undervisningen sker på campus.  Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Cambro. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker både individuellt och i grupp.

Individuellt
• Kunskap och förståelse examineras genom muntlig presentation
• Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle

Gruppvis
• Färdigheter och förmåga examineras skriftligt genom PM-skrivande i grupp.
• Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras skriftligt genom PM-skrivande i grupp.
• Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle

All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för psykologi.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Referenslitteratur

The psychology of work and organizations
Woods Stephen A., West Michael A.
Second edition. : Andover : Cengage Learning : 2015 : xviii, 524 s. :
ISBN: 9781408072455
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.