Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykoterapeutisk teori och metod 1 (KBT) för psykoterapeutprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Theories and methods of psychotherapy 1 (CBT) for the psychotherapy programme

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2021-08-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS250

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Innehåll

Kursen innehåller ämnesområdet psykoterapeutisk teori och metod utifrån fördjupningsområdet KBT  samt professionell utveckling, klientarbete och handledning. Huvudinnehållet i kursen baseras på centrala teorier och metoder inom fördjupningsområdet KBT. Fördjupad kartläggning av psykisk ohälsa med olika svårighetsgrad samt val av psykoterapeutiskt behandlingsupplägg genomförs. Kursen innehåller fördjupning  i olika sätt att utöva vald form av psykoterapeutisk metod. Moment av allmänna psykoterapeutiska områden som gemensamma psykoterapeutiska faktorer och suicidologi, behandlas under kursen. Behandlingsrelationen i psykoterapi utgör en del av  kursen och syftar till att utveckla studentens metakognitiva förmågor genom observation och reflektion kring egna personliga behov av professionell utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa fördjupad kunskap om bedömning inför psykoterapi inom fördjupningsområdet KBT
*    Visa fördjupad kunskap om olika varianter på psykoterapi inom fördjupningsområdet KBT
*    Visa fördjupad teoretisk kunskap inom fördjupningsområdet KBT
*    Visa kunskap om ämnet suicidologi
*    Visa fördjupad kunskap om affektteori kopplat till fördjupningsområde KBT

Färdigheter och förmåga
*    Behärska fördjupad kartläggning och bedömning inom fördjupningsområdet KBT
*    Integrera den nyförvärvade kunskapen med tidigare terapeutisk kunskap och erfarenhet så att den kan tillämpas i ett behandlingssammanhang
*    Visa förmåga att granska eget terapeutbeteende relaterat till gemensamma psykoterapeutiska faktorer, gäller handledning och professionell utveckling
*    Uppvisa förmåga att självständigt tillämpa fördjupade kunskaper inom området kognitiv-och beteendeterapeutisk psykoterapi  i det psykoterapeutiska arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga att kunna applicera ett intersektionellt perspektiv inom det psykoterapeutiska området
*    Visa förmåga att reflektera över sin egen yrkesroll i relation till andra yrkesgrupper samt hur den egna professionella kunskapen kan kommuniceras till andra, såväl till professionella som icke-professionella.

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 1:
Introduktionskurs för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp
Forskningsmetodik och psykoterapiforskning för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar, handledning i grupp. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från studenterna.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom muntliga seminarier i grupp, individuella skriftliga hemuppgifter, individuell  nätbaserad tentamen samt individuellt aktivt deltagande vid handledning.

Det som prövas i olika gruppaktiviteter är förutom närvaro, att den studerande är aktiv och bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilda studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att gruppledaren kan säkerställa att den enskilda studenten praktiskt visar på en kontinuerlig reflektion över professionella förhållningssätt samt det innehåll som tas upp under förväntade studieresultat.

All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för psykologi.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna  en student under pågående klientarbete i de fall  studenten  uppvisar sådana brister avseende  kunskaper, färdigheter  eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en  påtaglig risk att studenten under klientarbetet kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på momentet. Detta innebär att ett examinationstillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta klientarbetet samt en tidpunkt  då  kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny handledningsperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina handledningstillfällen.  Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte  rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Case formulation in cognitive behaviour therapy : the treatment of challenging and complex cases
Tarrier Nicholas, Johnson Judith
2. ed. : London : Routledge : 2016 : 384 s. :
ISBN: 978-0-415-74178-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillämpad beteendeanalys : teori och praktik
Eikeseth Svein, Svartdal Frode
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 618 s. :
ISBN: 9789144081724
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications
Kennerley Helen, Kirk Joan, Westbrook David
Edition 3 : Los Angeles : SAGE : 2017 : xxv, 486 s. :
ISBN: 978-1-4739-6256-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The transdiagnostic road map to case formulation and treatment planning : practical guidance for clinical decision making
Frank Rochelle I., Davidson Joan
Oakland, CA : New Harbinger Publications : [2014] : xii, 239 pages :
ISBN: 9781608828951
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande
Lundberg Tove, Malmquist Anna, Wurm Matilda
Första utgåvan : 2017 : 440 sidor :
ISBN: 9789127147430
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album