"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsopsykologi III: Arbetslivsperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Health psychology III: Occupational perspective

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2PS306

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Vi tillbringar en stor del av våra liv med att arbeta och umgås med våra medarbetare och ledare. Därför är arbetslivsarenan en potentiell källa för hälsofrämjande, men dessvärre är arbetet istället ofta en källa till stress. Dessutom påverkas olika grupper (t.ex. män och kvinnor) av arbetslivet på olika sätt. Den här kursen tar upp teorier både om stressorer i arbetet och om hur arbetsplatsen kan byggas upp för att främja hälsa. Den betonar också det intersektionella perspektiv av arbetshälsopsykologi. Dessutom kommer den att problematisera den påverkan som covid-19-pandemin har haft och kan ha på arbetslivet framöver, samt relatera rätten till anständigt arbete till andra hållbarhetsmål för att sätta ämnet arbetshälsopsykologi i ett hållbarhetsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs kommer studenten att kunna:
 
Kunskap och förståelse
* redogöra för centrala teorier om arbete, organisation och ledarskap.
* diskutera hur arbete, organisation och ledarskap påverkar hälsa.
 
Färdigheter och förmåga
* analysera skillnader i arbetshälsa efter social kategorisering.
* visa på covid-19-pandemins inverkan på arbetslivets utveckling och konsekvenserna för hälsa.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
* kritiskt granska, analysera och tolka vetenskaplig litteratur inom arbetshälsopsykologi.
* problematisera hållbarhetsmålet om rätten till anständigt arbete i förhållande till andra hållbarhetsmål.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande krävs. Särskild behörighet är 90 hp inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen (även fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska ämnen). Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är studentaktiv och bygger på föreläsningar och seminarier. Undervisningen är campusbaserad men kan innefatta nätbaserade inslag. Kommunikation kommer att ske över universitetets lärplattform och därför behöver studenten en dator och internetuppkoppling av god kvalité.
 
Rätt till undervisning och handledning ges endast under den tidsperiod som studenten är registrerad på kursen. Kursen ges på engelska.

Examination

Både skriftlig och muntlig examination kommer att förekomma. Examination kommer att genomföras både individuellt och i grupp.
 
Individuellt
De förväntade studieresultaten examineras individuellt genom hemtentamen och genom aktivt deltagande i ett examinerande seminarium som avslutar grupparbetet (se nedan).
 
Grupp
Ett grupparbete, som avslutas i en gemensamt författad rapport, ingår i examinationen.
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.
 
Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Kursen bygger i huvudsak på aktuella vetenskapliga artiklar. Som referenslitteratur rekommenderas:

Occupational health psychology
Leka Stavroula, Houdmont Jonathan
Oxford : Wiley-Blackwell : 2010 : xvii, 343 s. :
ISBN: 9781405191159
Se Umeå UB:s söktjänst