"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsopsykologi IV: Miljöperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Health psychology IV: Environmental perspective

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2PS307

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Kursen behandlar ett brett spektrum av aspekter av hälsopsykologi som rör människan i samspel med miljön. Ett biopsykosocialt perspektiv tas genom att betona samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer och dess konsekvenser för hälsan. Exempel på områden som ingår i kursen är fysiska exponeringsfaktorer, beteendeneurotoxikologi, luftföroreningar, astma och allergi, modern hälsooro och miljöintoleranser.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:
 
Kunskap och förståelse

  • visa kunskap och förståelse för hälsorelaterade effekter av exponering för fysiska faktorer, beteendemässiga neurotoxiska ämnen och omgivande luftföroreningar
  • visa kunskap och förståelse för hälsorelaterade konsekvenser av astma och allergi, modern hälsooro och miljöintoleranser samt deras riskfaktorer
  • visa insikt i aktuell forskning kring miljöintoleranser 

 
Färdighet och förmåga

  • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa fenomen, frågeställningar och situationer även med begränsad information
  • använda teorier om miljö-relaterad hälsa som krävs för att arbeta med hälsoproblem och hälsofrämjande aktiviteter ur ett hälsopsykologiskt perspektiv
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över hur förändringar i miljö-relaterad hälsa kan få konsekvenser för hållbar utveckling
  • utvärdera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
  • aktivt och självständigt reflektera över egna kunskapsbehov och vidareutveckla färdigheter, förmågor och kunskap inom hälsopsykologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande krävs. Särskild behörighet är 90 hp inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen (även fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska ämnen). Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, omvänd klassrumspedagogik, forsknings-seminarier och självständigt översiktsarbete under handledning. Undervisningen kan komma att ha nätbaserade inslag. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen omfattar en skriftlig hemtentamen, ett individuellt skriftligt översiktsarbete, en muntlig presentation, en kamratgranskning av ett översiktsarbete samt aktivt deltagande vid forskningsseminarier. Examination av muntlig presentation och forskningsseminarier kan komma att genomföras digitalt.
 
Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. På skriftlig salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På muntlig presentation vid seminarier och på praktiska övningar ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande har rätt till 5 eller 2 examinationstillfällen (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första tillfället.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Cirka 200 sidor vetenskapliga artiklar baserade på rekommendation av kursansvarig lärare samt ca 200 sidor vetenskapliga artiklar baserade på studentens självständiga översiktsarbete.