Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialpsykologiska aspekter av tränarskap för Tränarprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Psychological Considerations for Sports Coaching for the Coaching Program

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2PS318

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-11

Innehåll

I kursen introduceras inledningsvis socialpsykologiska teorier och perspektiv relevanta för att förstå hur människor påverkar och påverkas av varandra. Här kommer fokus ligga på psykologiska processer som exempelvis social kognition, attityder, fördomar, social påverkan, konformitet prosocialt beteende och aggression. Vidare behandlas de processer som sker i interaktionen mellan aktiva inom idrotten, mellan ledare och aktiv samt hur dessa processer påverkar gruppen och prestationen. Här introduceras och tränas även centrala ledarskaps- och motivationsteorier, såväl som tränarbeteenden, relevanta för prestation och skapandet av effektiva lärmiljöer. Slutligen får studenterna arbeta med teoretiska ramverk och strategier som syftar till att skapa och upprätthålla etiska, effektiva och inkluderande relationer med både idrottare och andra intressenter.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

*    Visa kunskap och förståelse för socialpsykologiska teoribildningar och hur de kan användas för att förstå sociala samspel inom idrotten
*    Visa kunskap och förståelse för socialpsykologiska teorier om gruppsammanhållning och gruppdynamik
*    Visa kunskap och förståelse för centrala ledarskaps- och motivationsteorier relevanta för att främja effektiva lärmiljöer och prestation
*    Visa kunskap och förståelse för teorier och strategier relevanta för utveckling och upprätthållande av etiska, effektiva och inkluderande relationer inom idrotten

Färdighet och förmåga

*    Visa förmåga att tillämpa effektiva ledarskapsbeteenden
*    Visa förmåga att skapa förutsättningar för effektiva motivationsklimat
*    Visa förmåga att identifiera effektiva och ineffektiva interpersonella relationer, samt tillämpa strategier för att utveckla och underhålla dem
*    Visa förmåga att kommunicera på engelska

Värderingsförmåga och förhållningssätt

*    Visa förmåga att kritiska reflektera kring sin egen syn på tränarskap i relation till kursens innehåll

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens pedagogik syftar till att främja studenternas aktiva lärande genom föreläsningar (vissa kommer att vara online), seminarier, praktiska aktiviteter, grupparbeten och kollegial granskning. Undervisningen är campusbaserad. Undervisningsresurser tillhandahålls dock online och viss kommunikation kommer ske via en internetbaserad kursplattform. Detta kräver specifika krav på teknisk utrustning och individers IT-kompetens.

Rätten till undervisning och handledning ges endast under den tid som studenten är registrerad på kursen.

Examination

Både skriftliga och muntliga examinationer kommer att äga rum. Examinationerna kommer utföras både individuellt och i grupp.

Individuellt
* Kunskap och förståelse examineras genom en skriftlig tentamen.
* Färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och tillvägagångssätt examineras genom praktiska seminarier.

I grupper
* Färdigheter, förmåga, utvärderingsförmåga och tillvägagångssätt examineras genom en skriftlig grupprapport och genom muntlig presentation i grupper.

Studenter som ej uppnår godkänt betyg på individuella hemtentamen och/eller skriftliga grupprapporter ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Kompletteringen ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.