"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljöarbetets styrning, 5 hp

Engelskt namn: Regulating the Working Environment

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 2RV006

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2008-02-20

Innehåll

På kursen behandlas regleringen av arbetsmiljön ur ett rättsligt perspektiv. Kursen inleds med en introduktion av det svenska rättssystemet och de grundläggande spelreglerna på arbetsmarknaden. Därefter följer ett fördjupat studium av normgivningen på arbetsmiljöns område och av hur reglerna övervakas och tillämpas av myndigheter och domstolar. Fokus ligger på de delar av regelverket som är gemensamt för olika branscher och verksamheter, särskilt reglerna om samverkan, skyddsorganisationen, systematiskt arbetsmiljöarbete och straffrättsligt ansvar. På kursen behandlas också EU-rättens inverkan på den svenska arbetsmiljölagstiftningen.

Förväntade studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs • ha förståelse och kunskap om regelverket på arbetsmiljöns område • ha förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem med anknytning till arbetsmiljöområdet, • ha förmåga att kritiskt värdera kunskaper inom rättsområdet; • ha förmåga att föra en rättspolitisk diskussion kring den arbetsmiljörättsliga regleringen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av såväl föreläsningar som seminarier. Föreläsningarna behandlar övergripande frågor och skall ses som komplettering av litteraturen. Närvaro och aktivt deltagande i seminarier är obligatorisk. Kursansvarig lärare kan i särskilda fall besluta annat.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen. På kursen finns tre betygsgrader: underkänd (U), godkänd (G), eller väl godkänd (VG). Den som underkänts vid ordinarie provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. För att bli godkänd på kursen krävs dels godkänt resultat på den skriftliga tentamen dels fullgörande av och aktivt deltagande på kursens obligatoriska moment. Examinator har rätt att besluta om annan examinationsform. Efter två underkända prov för viss kurs eller del av kurs har student rätt att efter skriftlig begäran få byta examinator (betygsättande lärare). Skriftlig begäran inges till studierektor. Tillgodoräknande Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 8

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
2., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 206 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4706488o.jpg
ISBN: 91-47-07764-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Arbetsmiljölagen : kommentarer och författningar
Gullberg Hans, Rundqvist Karl-Ingvar
13. uppl., i lydelse den 1 januari 2004 : Stockholm : Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum : 2004 : 455 s. :
ISBN: 91-39-10695-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Lagtextkompendium som tillhandahålls av institutionen.