Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i socialt arbete, 45 hp

Engelskt namn: Two Year Master Thesis in Social Work

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 till 2018-06-10 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA137

Högskolepoäng: 45

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2016-03-29

Innehåll

Författande av en uppsats-PM

Genomförande av ett självständigt vetenskapligt arbete om 45 hp rörande en problemställning med relevans för socialt arbete.

Seminariegranskning av det egna vetenskapliga arbetet.

Granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- ha förvärvat kunskaper i att planera, genomföra, presentera och försvara ett väl strukturerat självständigt vetenskapligt arbete,
- ha fördjupade kunskaper i att förhålla sig till samt redovisa ställningstagande vad gäller vetenskaplig teori och metod,
- visa kunskap vad gäller att formulera ett forskningsproblem i socialt arbete, samt i att tillämpa relevanta vetenskapliga teorier och metoder,

Färdighet och förmåga
- kunna analysera och diskutera frågeställningar inom det aktuella forskningsfältet nationellt såväl som internationellt,
- visa färdighet med avseende på kritiskt tänkande och stringent analys
- visa färdighet när det gäller att skapa, kommunicera och försvara en hållbar design för det egna självständiga arbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter,
- kunna göra forskningsetiska bedömningar,
- kunna genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete på avancerad nivå
- kunna identifiera och värdera behov av vidare forskning i relation till uppsatsens kunskapsområde


 

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig, varav 15 hp självständigt arbete. Utöver detta 15 hp kurs på avancerad nivå i forskningsmetoder med relevans för socialt arbete samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå i socialt arbete samt 15 hp på avancerad nivå i valfritt ämne. Därutöver En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en gemensam introduktionsföreläsning.

Arbetet genomförs individuellt.

Studenten tilldelas en handledare och handledningen ges individuellt eller i grupp.

Studenterna delas också in i handledningsgrupper med seminariegranskning vid stöd- och kontrollstationer. Dessa stationer innehåller följande fyra obligatoriska moment:
Station 1 hanterar de etiska frågorna och valet av syfte/frågeställningar kopplade till varje projektplan.
Station 2 processar utformningen av introduktionen, dvs. begrepp/teori/tidigare relevant forskning.
Station 3 hanterar design/metod/analys.
Station 4 sätter den egna studiens resultat i perspektivet av introduktionen samt annan relevant forskning/teori som tonat fram under arbetets gång.
 
Gemensamt för alla kontrollstationerna är att studenterna läser och kommenterar varandras utkast, liksom handledaren. Genom att studenterna vid dessa handledningstillfällen ges exempel på olika ämnesval och studieupplägg, skapas en pedagogisk möjlighet för fördjupat samtal kring metodfrågor under handledarens ledning.
 
Student och handledare planerar tillsammans individuella handledningstillfällen (utanför de fyra stationsträffarna) inom de, för kursen, givna tidsramarna.
 
Ett specifikt instrument med bedömningskriterier för masterexamen används för att tydligare ge stöd och samsyn till studenter, handledare, opponenter och granskare i och kring uppsatsarbetet.

Granskningsseminarium genomförs i slutet av kurstiden där studenter och examinerande lärare deltar. Studenten ska här lägga fram sitt vetenskapliga arbete till granskning samt genomföra en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete. Student vars arbete granskats vid seminariet ges möjlighet till komplettering/korrigering för ny inlämning inom en arbetsvecka efter seminariet.
 
 

Examination

Examinationerna på kursen består av följande fyra delar; en skriftlig examinationsuppgift kopplad till kursens inledande moment, ett mittseminarium där delar av texten granskas av disputerad lärare vid institutionen för socialt arbete, författandet av ett självständigt vetenskaplig arbete (uppsats) samt försvar av detta samt opponering på annans vetenskapliga arbete.

När uppsatsen lämnats in, efter genomfört granskningsseminarium, bedöms och betygssätts det vetenskapliga arbetet av en examinerande lärare. På det vetenskapliga arbetet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd krävs goda kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens mål. För betyget Väl Godkänd krävs mycket goda kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens mål. På oppositionen ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Bedömning av studentens granskning av annans vetenskapliga arbete sker i samband med granskningsseminariet.

För student som inte blivit godkänd vid första examinationstillfället kommer möjlighet till förnyat prov att erbjudas inom tre månader. Därefter erbjuds uppsamlingsprov vid nästa termins ordinarie tentamenstillfällen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer. Begäran om byte av examinator ska vara skriftlig och ställs till studierektor vid institutionen.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.