Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work: Introduktion

Denna kursplan gäller: 2019-01-07 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-07

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-20

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att presentera socialt arbete och socionomyrket. Under kursen introduceras socialt arbete som kunskaps- och professionsfält. Kursen är generell till sin karaktär såtillvida att den tematiserar olika sociala problem- och kunskapsområden som kommer att fördjupas under utbildningens gång.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse, kunna:

1.    Visa grundläggande kunskap och förståelse om det sociala verksamhetsfältets lokala, regionala, nationella och globala sociala problem.
2.    Visa grundläggande kännedom om professionellt bemötande av sociala problem.
3.    Visa grundläggande kunskap och förståelse om socionomprofessionens förutsättningar, möjligheter, karaktär och historiska utveckling.
4.    Visa grundläggande kunskap och förståelse om socialt arbete som vetenskapligt ämne samt betydelsen av vetenskapligt förankrat arbetssätt.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

5.    Visa grundläggande färdighet och förmåga att identifiera och exemplifiera strukturer som skapar sociala problem på individ- grupp och samhällsnivå.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

6.    Visa förmåga att värdera situationer utifrån ett grundläggande professionellt förhållningssätt

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om annat inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå). Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.


 

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

•    Individuell skriftlig hemtentamen
•    Muntlig gruppredovisning av projektarbete
•    Skriftligt grupparbete
•    Individuella muntliga och skriftliga uppgifter

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På den individuella skriftliga hemtentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På den muntliga gruppredovisningen, det skriftliga grupparbetet, samt de individuella muntliga och skriftliga uppgifterna
ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga hemtentamen.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den muntliga och skriftliga gruppuppgiften, samt de individuella muntliga och skriftliga uppgifterna kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Om studenten har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/
 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Rekommenderad litteratur

  Swärd Hans
  Den kantstötta välfärden
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 335 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11904-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Herz Marcus
  Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 184 s. :
  ISBN: 978-91-47-11256-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
  Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
  2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
  ISBN: 9789127134065 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor
  Røkenes Odd Harald, Hansson Per-Halvard
  2 uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 287 s. :
  ISBN: 9789140693297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Akademikerförbundet SSR : 2015 :
  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 33

  Rekommenderad litteratur

  Swärd Hans
  Den kantstötta välfärden
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 335 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11904-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Akademikerförbundet SSR : 2015 :
  Nedladdningsbar från akademikerförbundet
  Obligatorisk

  Herz Marcus
  Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 184 s. :
  ISBN: 978-91-47-11256-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
  Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
  2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
  ISBN: 9789127134065 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor
  Røkenes Odd Harald, Hansson Per-Halvard
  2 uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 287 s. :
  ISBN: 9789140693297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 2

  Rekommenderad litteratur

  Förstå socialt arbete
  Börjeson Bengt, Börjeson Martin
  3., uppdaterade uppl. : Malmö : Liber : 2015 : 405 s. :
  ISBN: 978-91-47-11497-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Swärd Hans
  Den kantstötta välfärden
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 335 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11904-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Herz Marcus
  Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 184 s. :
  ISBN: 978-91-47-11256-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
  Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
  2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
  ISBN: 9789127134065 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person
  Bruhn Anders, Källström Åsa
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 293 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11311-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor
  Røkenes Odd Harald, Hansson Per-Halvard
  2 uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 287 s. :
  ISBN: 9789140693297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.