Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Relationship and change in Human service organisations

Denna kursplan gäller: 2021-09-13 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA178

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-21

Reviderad av: Prefekten, 2021-05-11

Innehåll

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse, utifrån aktuellt forskningsläge, för de gemensamma faktorer som möjliggör förändring vid samtalsbehandling i olika människovårdande sammanhang. Kursen anlägger ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på relation och speglar centrala begrepp som counseling/psykoterapi, professionell/privat och överföring/motöverföring. Kursen ger därtill en orientering i karaktären av det humanistisk-existentiella förhållningssättet i människovårdande sammanhang.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
 
1. Visa kunskap och förståelse kring de gemensamma faktorer som vetenskapligt visat sig centrala för utfallet i counseling/psykoterapi
2. Visa kunskap och förståelse för att relationens betydelse finns i ett utvecklingspsykologiskt sammanhang.
3. Visa grundläggande förståelse för betydelsen av professionalitet vid psykologiskt/psykosocialt behandlingsarbete.
4. Visa grundläggande kännedom om förhållningssättet i humanistisk-existentiell samtalsbehandling.
 
Färdighet och förmåga:
 
5. Visa förmåga att utifrån presenterade kliniska fall bedöma relevansen av ett humanistiskt-existentiellt förhållningssätt.
6. Visa förmåga att i vid mening kunna reflektera över faktorer som kan hindra/underlätta utvecklandet av ett framgångsrikt behandlingsarbete.
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
7. Visa förmåga att kunna reflektera kring svårigheter/förmågor hos sig själv som kan hindra/underlätta utvecklandet av ett framgångsrikt professionellt behandlingsarbete.
8. Visa förmåga att utifrån asymmetrin i behandlingsrelationen kritiskt reflektera kring etiska perspektiv och maktperspektiv.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, medicinska eller vårdvetenskapliga utbildningsområdet innehållande minst 15 hp självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande högskolebehörighet.

Undervisningens upplägg

Kursen går på halvfart och undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar och gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna syftar till att levandegöra kursens tema genom reflektioner kring den egna personen i ett professionellt sammanhang samt kring egna erfarenheter av relationers (o)möjligheter. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
Seminarier där studenten aktivt deltar i diskussion
Individuell skriftlig hemtentamen
Individuell skriftlig reflektionsuppgift

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
 
På den individuella skriftliga hemtentamen sätts något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). På seminarierna sätts betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). På den skriftliga reflektionsuppgiften som fokuserar på den egna personen i ett människovårdande sammanhang (motöverföring) sätts betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). 
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga hemtentamen.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej uppnått godkänt resultat på de skriftliga tentamensuppgifterna, kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Om studenten har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur