"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Global sociologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Global Sociology

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2SO070

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-06

Innehåll

Kursens syftar till en kritisk förståelse av sociala förändringar i nutiden. De förändringar som åsyftas refererar till begrepp som reflexiv modernitet, globalisering, postkolonialism, kultur och genuspräglad identitet. Från en sociologisk och historisk utgångspunkt belyses det globala samhällets framväxt, dess problem och sociala ojämlikhet. Kursen förmedlar också en introduktion av det sociologiska kunskapsområdets globala aspekter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera det sociologiska kunskapsområdets globala räckvidd
- redogöra för en sociologisk förståelse av modernitet och globalisering
- beskriva den postkoloniala kritiken av globalisering
- identifiera betydelsen av kulturell tillhörighet och genus för subjekt i samtiden
- analysera global problematik från en sociologisk utgångspunkt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom författande av ett paper, där relevanta teman från kursen behandlas.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle kort tid därefter. Ett tredje provtillfälle erbjuds i anslutning till terminsstart.

Om studenten erhåller betyget underkänd på en inlämnad uppgift har studenten möjlighet att komplettera denna i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem kompletteringstillfällen.

På kursen ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mer information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamlig för grundutbildningen vid Umeå universitet”. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfrager.html

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Course literature

Global sociology
Cohen Robin, Kennedy Paul T., Perrier Maud.
3rd ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2013. : xxxii, 455 p. :
ISBN: 0-230-29374-3 ¹24.99
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bhambra Gurminder K.
Connected sociologies
London : Bloomsbury Academic : 2014. : xiii, 175 pages :
ISBN: 9781780931579
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional texts may be announced.