Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbete och familj i omvandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Work and Family in Transition

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2SO083

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-06

Innehåll

Kursen Work and Family in Transition behandlar familj och förhållandet mellan arbete och familj i Nordamerika och Europa. Ett särskilt fokus läggs på Sverige och svenska förhållanden. Kursen tar exempelvis upp befolkningsutveckling och dess påverkan på familj och arbetsmarknad, familjeformer, genusaspekter av betalt och obetalt arbete samt organisering av familjeliv.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • redogöra för sociologiska perspektiv på arbete, familj och relationen mellan dem
  • visa på en bred förståelse för centrala frågor som rör familj och arbete i Europa och Nordamerika
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • identifiera och diskutera olika aspekter av arbete, familj och relationen mellan dem
  • kunna kommunicera teorier, argument och begrepp relaterade till arbete och familj
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • förhålla sig till olika teoretiska perspektiv och empiriska resultat relaterade till arbete och familj

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarium och gruppövningar. Närvaro är obligatoriskt vid seminarier.

Examination

Examinationen består av en skriftlig uppgift som ska behandla en med läraren överenskommen frågeställning. Studenten förväntas använda både kurslitteratur och självständigt söka källor i form av artiklar.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle kort tid därefter. Ett tredje provtillfälle erbjuds också i anslutning till terminsstart.

Betygen för kursen är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För internationella studenter används betygsskalan European Credit Transfer System (ECTS). För att uppnå betyget Godkänd krävs närvaro på obligatoriska seminarier.

Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Course literature

Chambers Deborah
A sociology of family life : change and diversity in intimate relations
Cambridge : Polity : 2012 : viii, 240 s. :
ISBN: 9780745647791 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Daly Mary
Changing family life in Europe: Significance for state and society
Ingår i:
European societies[Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis : 2002- : sid. 379-398 :
Obligatorisk

Doing better for families
Paris : OECD : c2011. : 275 p. :
Tillgänglig för prenumeranter
ISBN: 978-92-64-09872-5 (print)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Esping-Andersen Gøsta
Families in the 21st century
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2016 : 113 s. :
ISBN: 9789186949815
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: URL: https://www.sns.se/aktuellt/families-in-the-21st-century/

Additional articles will be assigned.