"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Sociology, with an orientation towards HRM

Denna kursplan gäller: 2020-12-07 och tillsvidare

Kurskod: 2SO085

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-10

Innehåll

Kursen inriktas mot att träna förmågan att, på ett grundläggande sätt, systematiskt formulera, beskriva, analysera, tolka och diskutera sociologiska frågeställningar inom personalvetarområdet. Vidare inriktas kursen mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av den studerande i samråd med handledaren.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna

  • formulera en eller flera sociologiskt relevanta forskningsfrågor,
  • utforma en undersökningsdesign,
  • samla in och bearbeta material i enlighet med vald undersökningsdesign,
  • utföra en relevant analys av insamlat material,
  • tillämpa relevanta sociologiska/socialpsykologiska teorier på insamlat material,
  • dra rimliga slutsatser,
  • skriva vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia,
  • presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt,
  • granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser.

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv 15 hp samt Beteendevetenskapliga grunder 30 hp (Social- och gruppsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet, 7,5 hp) samt HRM - innehåll och metod, 30 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen ges i form av uppsatsseminarier och handledning. Flera studenter kan samarbeta kring samma uppsatsämne förutsatt att författarnas insatser kan särskiljas. Forskningsplan ska upprättas och diskuteras med handledaren innan forskningsarbetet får påbörjas.

Examination

Examinationen sker vid ett uppsatsseminarium där opponent-/respondentmodellen tillämpas. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske. För studeranden vars uppsats inte godkänns ges möjlighet till komplettering eller omarbetning av uppsatsen. På kursen ges ettdera av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 50

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

I övrigt väljs litteratur i samråd med handledare och betygsättande lärare på kursen.