Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbete och familjeliv i välfärdsstaten, 7,5 hp

Engelskt namn: Work and Family Life in the Welfare State

Denna kursplan gäller: 2017-07-03 och tillsvidare

Kurskod: 2SO157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-25

Innehåll

Kursen introducerar flera teman där beröringspunkter mellan familj, utbildningssystem, arbetsmarknad och välfärdsstat tas upp. Kursen behandlar bland annat familjemönster och familjestrukturer och förändringar i dessa, samt hur dessa hänger samman med arbetsmarknaden och välfärdsstatens utformning. Vidare berörs processer som äger rum på mikronivå inom familjer.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för sociologiska perspektiv på arbete, familj, och välfärdsstat
 • visa på en bred förståelse för centrala frågor, teman och forskningsområden som berör arbete, familj och välfärdsstat.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • identifiera nya och viktiga forskningsfrågor rörande relationerna mellan arbete, familj och välfärdsstat
 • demonstrera analytisk förmåga genom att kunna hitta och sammanställa relevant forskning och skilja mellan trovärdig och icke-trovärdig information
 • både muntligt och skriftligt kunna kommunicera beträffande teorier, argument och begrepp som är relaterade till arbete, familj och välfärdsstat.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • granska och värdera olika teoretiska och metodologiska perspektiv för att belysa relevanta forskningsfrågor.

Behörighetskrav

Univ: Kurser 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde (ekonomisk historia 90 hp, freds- och konfliktstudier 90 hp, företagsekonomi 90 hp, genusvetenskap 90 hp, informatik 90 hp, kulturgeografi 90 hp, nationalekonomi 90 hp, pedagogik 90 hp, psykologi 90 hp, socialt arbete 90 hp, sociologi 90 hp, statsvetenskap 90 hp), eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuella arbeten. Kursen lägger stor vikt vid aktivt deltagande. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen sker i form av anvisade skriftliga uppgifter till seminarierna (individuellt eller i grupp) samt individuellt författade uppgifter. Seminariedeltagande och genomförande av anvisade uppgifter inför seminarierna, presentationer samt författade paper kommer att ligga till grund för ett individuellt betyg. Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Internationella studenter bedöms utifrån ECTS-skalan.

Om studenten får betyget Underkänd på en inlämnad uppgift får studenten komplettera examinationen i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem examinationstillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet".
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 7

  Students are required to read a range of material including books, on-line and printed reports, and articles. Students are additionally expected to search for relevant literature by themselves. The following books are required reading:

  Gendered Tradeoffs: Women, Family, and Workplace Inequality in Twenty-One Countries [Elektronisk resurs]
  Hook Jennifer Lynn, Pettit Becky
  Russell Sage Foundation : 2009 :
  Obligatorisk

  The Second Demographic Transition meets globalization: A comprehensive theory to understand changes in family formation in an era of rising uncertainty
  Mills M, Blossfeld H. P
  In Evans, A., & Baxter, J. (eds.). Negotiating the Life Course (pp. 9-33). Springer Netherlands. : 2013 :
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 6

  Students are required to read a range of material including books, on-line and printed reports, and articles. Students are additionally expected to search for relevant literature by themselves. The following books are required reading:

  Gendered Tradeoffs: Women, Family, and Workplace Inequality in Twenty-One Countries [Elektronisk resurs]
  Hook Jennifer Lynn, Pettit Becky
  Russell Sage Foundation : 2009 :
  Obligatorisk

  Globalisation, Uncertainty and the Early Life Course: A Theoretical Framework
  Mills M, Blossfeld H. P
  Globalisation, Uncertainty and Youth in Society. London: Routledg : 2005 :
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2017 vecka 27

  Students are required to read a range of material including books, on-line and printed reports, and articles. Students are additionally expected to search for relevant literature by themselves. The following books are required reading

  Employment 'miracles' : a critical comparison of the Dutch, Scandinavian, Swiss, Australian and Irish cases versus Germany and the U.S
  Becker Uwe, Schwartz Herman M.
  Amsterdam : Amsterdam University Press : 2005. : 287 s. :
  ISBN: 90-5356-755-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Available as e-book at Umeå University Library

  Globalisation, Uncertainty and the Early Life Course: A Theoretical Framework
  Mills M, Blossfeld H. P
  Globalisation, Uncertainty and Youth in Society. London: Routledg : 2005 :
  Obligatorisk

  The Second Demographic Transition meets globalization: A comprehensive theory to understand changes in family formation in an era of rising uncertainty
  Mills M, Blossfeld H. P
  In Evans, A., & Baxter, J. (eds.). Negotiating the Life Course (pp. 9-33). Springer Netherlands. : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Available as e-book at Umeå University Library.

  Gender division and working time in the new economy – Changing Patterns of Work, Care and Public Policy in Europe and North America
  Perrons Diane, Fagan Colette, McDowell Linda, Kath Ray, Ward Kevin (eds.)
  Edward Elgar Publishing. Cheltenham. : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Available as e-book at Umeå University Library.

  The new family?
  Silva Elizabeth Bortolaia, Smart Carol
  London : Sage : 1999 : viii, 177 s. :
  ISBN: 0-7619-5855-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sleebos Joëlle E
  Low Fertility Rates in OECD Countries: Facts and Policy Responses
  OECD Social, Employment and Migration Working Papers 14. : 2003 :
  http://www.oecd.org/dataoecd/13/38/16587241.pdf
  Obligatorisk

  The Wiley Blackwell companion to the sociology of families
  Treas Judith, Scott Jacqueline, Richards Martin
  Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell : 2014 : 574 s. :
  ISBN: 9780470673539
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album