Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistisk programmering, 7,5 hp

Engelskt namn: Programming in statistics

Denna kursplan gäller: 2014-03-24 till 2017-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2ST035

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2007-08-13

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-03-18

Innehåll

I statistiskt arbete krävs ofta specifika analyser som inte kan göras genom att använda vanligt förekommande menybaserade statistiska datorprogram. Vid sådana tillfällen kommer programmerings­kunskaper väl till pass. Kursens syfte är att ge en introduktion till sådan statistisk programmering Kursen bygger på den statistiska arbets- och programmeringsmiljön R, i vilken det stat­istiska programmeringsspråket S är implementerat. Denna statistiska arbetsmiljö är på god väg att bli en de facto standard för professionella statistiker. Programmet finns för gratis nerladdning (under GPL-licens) och studenten lär sig att själv ladda ner och installera programmet. Kursen in­leds med en översikt av bakgrunden till R som följs av en introduktion till hur man importerar och exporterar data, hanterar olika datatyper, skapar och använder skript, sparar data och resultat, skapar och lagrar bilder samt hur data kan manipuleras i R med logiska operatorer. Vidare ges en översikt av implementerade analysmetoder, exempelvis metoder för hypotesprövning, ANOVA och linjär regression. Den senare delen av kursen behandlar funktioner, optimering av kod, implemente­ring av C-kod  samt hur man skapar egna R-paket.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • skapa enkla program i programspråket R med hjälp av grundläggande programmeringstekni­ker som inläsning och utskrift av data, tilldelning och manipulation av data­strukturer, egenskrivna funktioner, upprepningar och villkorsstyrda satser
  • genomföra simuleringsstudier samt analysera och värdera uppkomna resultat
  • illustrera statistiska modeller och resultat av statistiska undersökningar grafiskt.

Behörighetskrav

Univ: 75hp i statistik och/eller matematisk statistik, eller motsvarande kunskaper, Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och handledning. En stor del av undervis­ningen är av laborativ karaktär och ges i form av datorlektioner. Flera obligatoriska inlämnings­uppgifter och seminarier ingår i kursen.

Examination

Examinationen består av skriftliga och muntliga redovisningar av förelagda seminarie- och inlämnings­uppgifter. För uppgifterna fastställs vissa datum då redogörelse senast skall inlämnas och/eller muntlig presentation ges. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga seminarie- och in­lämningsuppgifter är tillfredsställande redovisade och godkända. Vid betygssättningen tillämpas den tregradiga skalan Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfat­tande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska mo­ment är godkända.
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.
Efter två underkända prov kursen har studenten rätt att begära byte av examinator. Skrift­lig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstill­fälle.
Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garante­ras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

Kurslitteratur

An Introduction to R
Venables W. N., Smith D. M., the R Development Core Team

http://ftp.sunet.se/pub/lang/CRAN/doc/manuals/R-intro.pdf

A first course in statistical programming with R
Braun John, Murdoch Duncan James
Cambridge, N.Y. : Cambridge University Press : 2007 : 163 s. :
ISBN: 978-0-521-87265-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

S programming
Venables W. N.q (William N.), Ripley Brian D.
New York : Springer : cop. 2000 : x, 264 s. :
ISBN: 0-387-98966-8 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Chambers John M.
Software for data analysis : programming with R
New York, N.Y. : Springer : cop. 2008. : 498 p. :
ISBN: 978-0-387-75935-7 (hbk.)
Se bibliotekskatalogen Album