Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att leda gruppaktiviteter inom arbetsterapi, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Mamaging Groups in Occupational Therapy

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3AT007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2008-05-21

Innehåll

Kursen innehåller principer för att planera, tillämpa, dokumentera och utvärdera olika typer av gruppaktiviteter inom arbetsterapi. Kursen fokuserar begrepp som gruppdynamik och grupprocesser och ger en översikt av grupper och gruppaktiviteters terapeutiska värde. Kursen innehåller även en beskrivning av modeller och verktyg för att utveckla och tillämpa sitt ledarskap vid olika former av grupper. Kursen inbegriper även observation, dokumentation och reflektion kring egna upplevelser av att leda, observera och delta i gruppaktivitet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna: - planera och anpassa ett gruppaktivitetstillfälle utifrån en bestämd grupp deltagares behov. - redogöra för och motivera val av ledarstil, medium, anpassningar av aktivitet och miljö samt praktiskt genomföra ett gruppaktivitetstillfälle utifrån en grupps behov. - redogöra för och motivera val av referensramar för ett planerat grupptillfälle - visa på utveckling utifrån erhållen handledning och feedback på sitt ledarskap. - dokumentera, analysera och utvärdera ett gruppaktivitetstillfälle utifrån en teoretisk modell. - planera ett längre gruppaktivitetsprogram för en bestämd grupp deltagares behov. - teoretisk förankra gruppaktiviteters betydelse för upplevelsen av välbefinnande och förmåga till aktivitet. - redogöra för arbetsterapeutisk tillämpning av gruppaktivitet i aktuell arbetsterapeutisk forskningslitteratur

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av den studerandes aktiva kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Som pedagogisk metod används upplevelsebaserat lärande t.ex. rollspel med videoinspelning. Metoden innehåller direkt återspegling från såväl kursledning som samtliga deltagare med fokus på observation och analys av ledarskapet och skeendet i gruppen. Lärandet sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, handledning samt självständigt arbete. Kunskapsbyggandet baseras på deltagande i verkstäder, reflektion över egna upplevelser, förankring av dessa i arbetsterapeutisk teori och praxis, samt tillämpning genom att själv leda gruppaktivitet. Kursinnehållet ska bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Examination

Kursen examineras individuellt i form av skriftliga hemuppgifter, samt i grupp i form av verkstad och seminarium. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs närvaro vid verkstäder samt att samtliga obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänt krävs dessutom väl godkänt på examinationens individuella skriftliga uppgifter. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén. Dessförinnan görs en bedömning av kursansvarig lärare som också lämnar förslag till beslut.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 36

Cole Marilyn B.
Group dynamics in occupational therapy : the theoretical basis and practice application of group intervention
3. ed. : Thorofare, NJ : Slack : cop. 2005 : 417 s. :
ISBN: 1-55642-687-9 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Finlay Linda
Groupwork in occupational therapy
Cheltenham : Stanley Thornes : 1997 : xvi, 232 p :
ISBN: 0-7487-3636-0
Se bibliotekskatalogen Album

Finlay Linda
The practice of psychosocial occupational therapy
3. ed. : Cheltenham : Nelson Thornes : 2004 : x, 290 s. :
ISBN: 0-7487-7257-X
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta vetenskapliga artiklar, avhandlingar och publikationer för området.