"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsvetenskap, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Ergonomics

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2007-05-30

Innehåll

Kursen presenterar arbetsvillkor i samhället, lagstiftning samt faktorer som påverkar arbetsmiljön. En fältstudie ingår med inriktning mot att kartlägga och föreslå arbetsmiljöinriktade åtgärder.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - beskriva begreppen arbete och miljö - lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet - beskriva olika aktörers kompetens och samverkan inom arbetsrehabilitering - tillämpa biomekaniska och belastningsergonomiska kunskaper i analys av arbetssituation - beskriva tekniska / fysikaliska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön - utföra en kartläggning av arbetsmiljön samt beskriva arbetsmiljöinriktade åtgärder

Behörighetskrav

Univ: Forskningsmetodik, 7,5 hp, Beteendevetenskap, 15 hp, Humanbiologi, 15 hp, samt Arbetsterapi, 30 hp, inom arbetsterapeutprogrammet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig rapport och seminarium. Vid vissa moment krävs obligatoriskt deltagande. Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt sex. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 36

Backman J.
Rapporter och uppsatser.
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Vejledning i arbejdsmiljøundersøgelser
Drachmann Johanne, Jensen Per Langaa
3. udg. : København : Arbejdsmiljøfondet : 1989 : 74 s. :
ISBN: 87-7359-399-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Eklundh Margit, Ohlsson Kerstina
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 260 s. :
ISBN: 91-44-00983-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Marklund Staffan
Arbetsliv och hälsa 2000
Stockholm : Arbetarskyddsstyr. : Arbetslivsinstitutet : cop. 2000 : 424 s. :
ISBN: 91-7045-566-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

AFS 1994:1 Arbetsplatsanpassning och rehabilitering. Solna:Arbetsmiljöverket.www.av.se AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning. Solna: Arbetsmiljöverket.www.av.se AFS 1998:1 Belastningsergonomi. Solna: Arbetsmiljöverket.www.av.se AFS 2000:1 Manuell hantering. Solna: Arbetsmiljöverket.www.av.se AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Solna: Arbetsmiljöverket.www.av.se Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.