"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 13,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy, Clinical Education

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT030

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2007-05-30

Innehåll

Kursens inriktning är öppna vård och/eller rehabiliteringsformer. I kursen ingår att studenten i mötet med patient/klienter integrerar teoretiska kunskaper med praktiskt handlande genom att motivera och kritiskt granska egna ställningstaganden till arbetsterapeutisk intervention. Detta sker utifrån professionens etiska värdegrund, arbetsterapeutiska teorier och modeller samt aktuell forskning. Som fördjupning söker och dokumenterar studenten evidens för en utvald arbetsterapeutisk metod/intervention. Dokumentation i journal sker enligt gällande regler och juridiska förordningar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - självständigt formulera inlärningsmål och definiera lärprocessen i ett inlärningskontrakt - självständigt undersöka, bedöma, välja ut och tillämpa relevanta metoder samt utvärdera och dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder - diskutera och motivera aktuella åtgärder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet - tillämpa ett professionellt förhållningssätt i mötet med klienter, personal och anhöriga - följa lagar, rutiner och etiska regler som styr arbetet - självständigt välja, värdera och presentera evidens för utvald arbetsterapeutisk metod - reflektera över sin personliga utveckling mot professionalitet

Behörighetskrav

Univ: 60 hp arbetsterapi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under handledning av legitimerade arbetsterapeuter. Lärare från arbetsterapeutprogrammet utgör pedagogiskt stöd för student och handledare vid planering, genomförande och utvärdering av kursen. Under den första kursveckan skall studenten formulera ett inlärningskontrakt med egna inlärningsmål i samråd med handledaren. Målen sänds till kontaktlärare som ger feedback. Studentens inlärning sker med stöd av och feedback från handledare. Ett halvtidsomdöme och slutomdöme görs av studentens handledare. I en individuell rapport sammanfattas dagboksanteckningar rörande personlig utveckling i yrkesrollen och kompletteras med en analys av teoretiska begrepp, modeller och referensramar i arbetsterapi relaterade till kliniskt resonemang. En individuell, skriftlig evidensuppgift genomförs där studenten formulerar en frågeställning som besvaras med stöd av vetenskapliga artiklar. Vid frånvaro mer än tre dagar skall samråd med kursansvarig lärare ske.

Examination

Efter genomgången kurs ger handledaren ett skriftligt omdöme om studentens kunskapsutveckling i arbetsterapi och arbetsterapeutens yrkesroll. Detta omdöme utgör det huvudsakliga underlaget för examinerande lärares beslut om betyg. Rapport om yrkesrollsutveckling och rapport i evidensgranskning redovisas muntligt och skriftligt vid seminarier i grupper. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerade moment i kursen är godkända. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 36

Backman J.
Rapporter och uppsatser.
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Etisk kod för arbetsterapeuter : antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992 och reviderad 1998
[3.], rev. uppl. : [Nacka] : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : 1998 : 19 s. :
ISBN: 91-86210-11-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Kielhofner Gary
A Model of human occupation : theory and application
4. ed. : Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : xvii, 565 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007031774-d.html
ISBN: 978-0-7817-6996-9 (alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar samt val av egen referenslitteratur för fördjupning tillkommer.