Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - examensarbete, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy - Bachelor Thesis

Denna kursplan gäller: 2014-09-22 och tillsvidare

Kurskod: 3AT095

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-09-17

Innehåll

Kursen innefattar praktisk tillämpning av vetenskaplig metod inom ämnet arbetsterapi. Val av område och relevant vetenskaplig metod för att studera området, görs av studenten i samråd med handledare. Arbetet sker under handledning och presenteras i ett examensarbete. Såväl presentation och försvar av examensarbetet som opposition av annan studerandes arbete ingår i kursen.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • genomföra och dokumentera ett examensarbete relaterat till befintlig vetenskap
  • formulera ett avgränsat syfte inom valt problemområde
  • kritiskt välja och bearbeta relevant vetenskaplig litteratur utifrån aktuell frågeställning
  • välja och motivera relevant metod utifrån aktuell frågeställning
  • bearbeta insamlade data med vetenskapligt vedertagna metoder
  • tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt under examensarbetets alla delar
  • beakta aspekter av mänskliga rättigheter inom det egna forskningsområdet
  • självständigt presentera, diskutera och försvara sitt examensarbete
  • granska, värdera och diskutera kurskamraters examensarbete

Behörighetskrav

Avklarade kurser motsvarande termin 1, 2 och 3 samt genomgångna kurser i termin 4 och genomgången kurs Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 15 hp i termin 5 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.
 

Undervisningens upplägg

Kursen innebär att studenter parvis och endast i undantagsfall individuellt, ska genomföra ett examensarbete i en självständig process under kontinuerlig handledning. Tid är avsatt under terminerna 5 eller 6 för genomförande av examensarbetet. Undervisningen sker i form av föreläsningar, samt seminarier som är obligatoriska.
 

Examination

Studenternas självständiga arbete bedöms, av en av universitetet utsedd examinator, enligt nationella riktlinjer med en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. För väl godkänd krävs betyget väl godkänd på uppsatsen. Då examensarbetet genomförs av två studenter skall det, efter samråd med handledaren, framgå att båda aktivt bidragit till arbetets genomförande.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för Högskolan. Detta gäller såväl hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Studier ska bedrivas på lika villkor enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap 10.
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 39

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Se bibliotekskatalogen Album

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 :
ISBN: 978-91-44-07048-3
Se bibliotekskatalogen Album

Att utreda forska och rapportera
Eriksson Lars Torsten, Weidersheim-Paul Finn
9. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 190 s. :
ISBN: 978-91-47-09683-1
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
ISBN: 91-47-10051-6
Se bibliotekskatalogen Album

För fördjupning i ämnet tillkommer artiklar från vetenskapliga tidskrifter och metodböcker som är relevanta för examensarbetet.