Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 7,5 hp

Engelskt namn: The Occupational Therapist as Supervisor, Entrepreneur and Leader

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT111

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-03-05

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla arbetsterapeutisk professionalitet gällande roller som handledare, entreprenör och ledare, där huvudinriktningen ligger på olika ledarskapsmodeller och organisationsformer som tangerar den kompetensbeskrivning som finns för arbetsterapeuter. Även delar som berör entreprenörskap och handledarskap med fokus på studenthandledning och kollegial handledning inkluderas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

1. Identifiera, analysera och kritiskt granska olika organisationsformer med dess juridik och praktik gällande ansvar och ledning av hälso- och sjukvård.
2. Redovisa och problematisera svensk arbetsrätt, samt övriga lagar och föreskrifter som påverkar arbetsliv och social hållbarhet.
3. Identifiera, beskriva och tillämpa en pedagogisk modell för handledning.
4. Resonera om olika former och förutsättningar för teamsamverkan.
5. Reflektera över ledarstilar och modeller för utveckling av verksamheter och medarbetare, samt relatera dessa till egna värderingar.

Behörighetskrav

Avklarade kurser motsvarande termin 1, 2 och 3 samt genomgångna kurser i termin 4 inom arbetsterapeutprogrammet enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, självstudier och seminarier. Upplägget baseras på studerandeaktiva former med case, seminarier och problembaserade skriftliga uppgifter.
Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Skriftligt prov i grupp (FSR 1 och 2), videofilmat individuellt prov (FSR 3), webbdiskussioner med studenter från andra program (FSR 4) och skriftlig individuell reflektion (FSR 5).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.