Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - meningsfull aktivitet och hälsa, 15 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Meaningful Activity and Health

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 till 2021-08-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AT121

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-05-17

Innehåll

Avsikten med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om yrkets grundläggande utgångspunkter, verksamhetsområden och förväntade kompetenser. Kursen introducerar aktuella modeller och begrepp inom arbetsterapi, aktivitetsvetenskap och hälsa. Även vad som ingår i ett professionellt förhållningssätt studeras, däribland färdigheter i kommunikation och interaktion. Lärandet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
1.     Övergripande resonera kring arbetsterapi som ämne och yrke
2.     Redogöra för och använda arbetsterapeutiska och aktivitetsvetenskapliga begrepp och modeller
3.     Reflektera kring sambandet mellan mänsklig aktivitet och hälsa
4.     Beskriva och resonera kring modeller för hälsa och relaterade begrepp
5.     Använda och reflektera över metoder för kommunikation och interaktion
6.     Använda relevanta metoder för litteratursökning och kritiskt granska och diskutera innehållet
7.     Visa insikt om egna prestationer och identifiera behov av utveckling

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Lärandet sker med stöd av kurslitteratur, föreläsningar, laborationer, seminarier, par- och gruppövningar, samt handledning. Dessutom ingår auskultation vid arbetsterapeutiska verksamheter. För att främja studentens reflektion, synliggöra den egna utvecklingen, och skapa sammanhang i studierna tillämpas en pedagogisk metod (portfoliometoden) genom hela kursen. Obligatoriska moment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Studentens prestationer examineras genom skriftliga, muntliga och praktiska prov, individuellt och i grupp.
FSR 1 examineras vid mittseminarium med individuell, muntlig presentation i grupp.
FSR 2 examineras genom skriftlig, individuell tentamen.
FSR 2 examineras även via individuell skriftlig uppgift utifrån användning i 'case' med tillhörande reflektionsuppgift
samt muntlig presentation vid slutseminarium.
Delar av FSR 2 och 3 examineras gruppvis genom muntlig redovisning av aktivitetsdimensioner.
FSR 3-4 examineras gruppvis i muntligt och skriftligt format vid minimässa om hälsa och hälsomodeller.
FSR 5 och 7 examineras genom laborationer i grupp med skriftliga rapporter samt genom muntlig presentation, individuellt i par, inför grupp.
FSR 6 examineras genom muntlig individuell presentation i gruppformatet 'journal club'.
FSR 7 examineras genom laborationer i grupp.
Vid skriftlig individuell reflektion, examineras även delar av FSR 1-5 och 7.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet.
 
En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se) . För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
  ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kroksmark Ulla
  Hälsa och aktivitet i vardagen : ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
  2., [rev.] uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) : 2018 : 178 s. :
  ISBN: 9789187837449
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etisk kod för arbetsterapeuter : antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004, 2012 och 2018
  [5.], rev. uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA : cop. 2018 : 20 s. :
  fulltext
  ISBN: 9789187837524
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. https://www.arbetsterapeuterna.se/foerbundet/webbutik/kompetensbeskrivningar-foer-arbetsterapeuter-2018/ Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCARIS-S) 2017 ISBN:978-91-87837-35-7 https://www.arbetsterapeuterna.se/ocairs Vetenskapliga artiklar, bedömningsinstrument och arbetsmaterial tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 33

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
  ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kroksmark Ulla
  Hälsa och aktivitet i vardagen : ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
  2., [rev.] uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) : 2018 : 178 s. :
  ISBN: 9789187837449
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etisk kod för arbetsterapeuter : antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004, 2012 och 2018
  [5.], rev. uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA : cop. 2018 : 20 s. :
  fulltext
  ISBN: 9789187837524
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144120522
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. https://www.arbetsterapeuterna.se/foerbundet/webbutik/kompetensbeskrivningar-foer-arbetsterapeuter-2018/ Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCARIS-S) 2017 https://www.arbetsterapeuterna.se/ocairs Vetenskapliga artiklar, bedömningsinstrument och arbetsmaterial tillkommer.