"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - meningsfull aktivitet och hälsa, 7,5 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Meaningful Activity and Health

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT123

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2022-10-12

Innehåll

Kursen introducerar arbetsterapeuters grundläggande kunskapskrav samt innebörden av personlig och professionell utveckling. Grundläggande färdigheter i samtalsmetodik och bemötande förvärvas liksom förståelse av olika synsätt på hälsa. Övergripande färdigheter i att söka och läsa vetenskaplig litteratur inhämtas.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1. Redogöra för olika synsätt på hälsa
2. Identifiera skillnader mellan olika forskningsansatser
3. Visa grundläggande kunskap om arbetsterapeutens kompetenser

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
4. Visa förmåga att genomföra professionella samtal om aktivitet och hälsa
5. Visa självkännedom och empatisk förmåga i samspel med andra
6. Använda relevanta metoder för litteratursökning av akademisk litteratur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
7. Visa insikt och värdera egna och andras interpersonella färdigheter.
8. Reflektera över betydelse av meningsfulla aktiviteter för hälsa

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen och lärandet sker huvudsakligen via digital lärplattform, vilket förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon/headset. Studenten förväntas medverka aktivt i olika lärandesituationer och ta ansvar för det egna lärandet. Vanligt förekommande undervisningsformer och arbetssätt är föreläsning, grupparbete, seminarium, handledning och laboration. Distansstudierna kombineras med två fysiska träffar som innefattar färdighetsträning, laborationer och seminarier vilket kräver din närvaro på plats i Umeå. Obligatoriska moment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Studentens prestationer prövas genom skriftliga och muntliga prov.

FSR1 prövas genom individuell muntlig presentation i grupp och individuellt reflektionsprotokoll
FSR 2 och 6 prövas genom individuell redovisning
FSR 3 prövas genom individuell presentation i grupp
FSR 4  och 5 prövas genom individuell presentation i grupp
FSR 7 prövas genom individuell skriftlig rapport
FSR 8 prövas genom individuellt reflektionsprotokoll

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 23

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Taylor Renee.
  The Intentional Relationship : Occupational Therapy and Use of Self
  uuuu-uuuu :
  Online access for UMUB
  ISBN: 9781719641777
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Antingen väljer du E-bok eller vanlig bok men vid val av E-bok kan man bara vara tre läsare samtidigt.

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Second edition : Philadelphia : F.A. Davis Company : [2020] : 382 pages :
  ISBN: 9780803669772
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Antingen väljer du vanlig bok eller E-bok men vid val av E-bok kan man bara vara tre läsare samtidigt.

 • Giltig från: 2023 vecka 26

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Taylor Renee.
  The Intentional Relationship : Occupational Therapy and Use of Self
  uuuu-uuuu :
  Online access for UMUB
  ISBN: 9781719641777
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Antingen väljer du E-bok eller vanlig bok men vid val av E-bok kan man bara vara tre läsare samtidigt.

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Second edition : Philadelphia : F.A. Davis Company : [2020] : 382 pages :
  ISBN: 9780803669772
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Antingen väljer du vanlig bok eller E-bok men vid val av E-bok kan man bara vara tre läsare samtidigt.

  Kompetensbeskrivningar för Arbetsterapeuter
  Nacka : 2018 : 12 s. :
  Fritt tillgänglig
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Se Umeå UB:s söktjänst