"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - professionen och ämnet, 7,5 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - the profession and the subject

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT124

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-11-16

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande arbetsterapeutisk teori om människan i aktivitet samt ger en inblick i arbetsterapeutens professionsutövning. I kursen behandlas även etik och lagar som styr arbetsterapeutens kliniska arbete. Kursen introducerar även akademiskt skrivande.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1. Redogöra för en arbetsterapeuts kliniska vardag
2. Förklara centrala begrepp i en arbetsterapeutisk modell för människans engagemang i aktivitet

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
3. Redogöra för och tillämpa en arbetsterapeutisk modell för människans engagemang i aktivitet.
4. Tillämpa grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande
5. Visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
6. Reflektera över betydelsen av ett professionellt förhållningssätt i arbetsterapeutisk praxis

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen och lärandet sker huvudsakligen via digital lärplattform, vilket förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon/headset. Studenten förväntas medverka aktivt i olika lärandesituationer och ta ansvar för det egna lärandet. Vanligt förekommande undervisningsformer och arbetssätt är föreläsning, grupparbete, seminarium, handledning och laboration. Distansstudierna kombineras med auskultationsdagar hos kliniskt verksam arbetsterapeut. Obligatoriska moment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Studentens prestationer prövas genom skriftliga och muntliga prov.

FSR 1 och 6 prövas genom individuell muntlig presentation
FSR 2 prövas individuellt genom digital tentamen
FSR 3 prövas individuellt genom skriftlig hemtentamen
FSR 4 prövas genom individuell skriftlig rapport
FSR 5 prövas genom individuell skriftlig inlämning

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26

Taylor Renée R.
Kielhofner's model of human occupation : theory and application
Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
ISBN: 978-1-4511-9034-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: OBS! Årtal viktigt!

Etik för arbetsterapeuter pdf sveriges arbetsterapeuter. https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1461/etisk_kod_2018_webbversion.pdf

Referenslitteratur

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se Umeå UB:s söktjänst