"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning, 15 hp

Engelskt namn: Image making in assessment, therapy, rehabilitation and supervision

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT305

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Bildterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-14

Innehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion till hur bildskapande kan fördjupa kommunikation och öka förståelse mellan klient och behandlare i människovårdande verksamhet. Kursen behandlar motiv för att föra in bildskapande med olika syften i professionella samtal, ger övning i att motivera till bildskapande och i att observera den skapande processen. Olika modeller för att förstå bildens språk och läsa bilder studeras, liksom olika sätt att föra samtal utifrån bilden. Reflektion över eget förhållningssätt och etiska aspekter på att integrera bildskapande i yrkesutövningen ingår. Teoretisk kunskap integreras och tillämpas praktiskt i individuella och gruppövningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

Kunskap och förståelse:
1. redogöra för hur bildskapande kan integreras i det egna yrkets teorier och modeller
2. visa grundläggande kunskap om de olika konstmaterialens egenskaper och tillämpningsområden
3. visa kunskap om och förståelse för bildens språk

Färdighet och förmåga:
4. tillämpa färdigheter i att motivera för och instruera bildskapande i samtal
5. tillämpa färdigheter i att föra utforskande och stödjande bildsamtal
6. planera och dokumentera tillämpning av bildskapande tekniker i det professionella samtalet

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
7. reflektera över eget förhållningssätt i bildbaserade samtal
8. analysera och reflektera över relevanta etiska aspekter på bildskapande i samtal
9. visa insikt om bildskapandet möjligheter och begränsningar i den egna verksamheten

Behörighetskrav

Grundläggande yrkesutbildning om minst 90 hp inom vård, psykologi, teologi, socialt arbete, specialpedagogik eller studie och yrkesvägledning eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Studierna sker genom ett problemorienterat arbetssätt med självstudier på hemorten. Schemalagd tid vid studieortsträffar innehåller föreläsningar, praktiska tillämpningsövningar och seminarier. Självstudier utgörs av litteraturstudier, måleriuppgifter och egen tillämpning i klientarbete. Fokus ligger på studetens eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. I kursen ingår obligatoriska laborationer och gruppövningar.
Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

FSR 1,2 - individuell hemtentamen
FSR 3-5 - obligatoriska laborationer i grupp
FSR 6-9 - individuell skriftlig rapport
FSR 7-9 - muntlig presentation i seminarium

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Malchiodi Cathy A
Art therapy and health care
2012 :
Obligatorisk

Heath Wende
The Expressive Arts Activity Book, 2nd Edition / Wende Heath, Suzanne Darley, and Robert M. Sapolsky
uuuu-uuuu :
ISBN: 9781787754362
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schroder Deborah
Little windows into art therapy : small openings for beginning therapists
Philadelphia, PA : Jessica Kingsley : c2005. : 106 p. :
Obligatorisk

Graves-Alcorn Sandra
Implementing the expressive therapies continuum : a guide for clinical practice / Sandra Graves-Alcorn and Christa Kagin
uuuu-uuuu :
ISBN: 9781315624303
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer. Egen sökning av relevant litteratur i förhållande till eget yrke och verksamhetsområde ingår.