Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk biokemi med laboratoriemetodik, 8 hp

Engelskt namn: Medical Biochemistry with Laboratory Methods

Denna kursplan gäller: 2019-07-01 till 2021-01-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3BL203

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2018-10-10

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Innehåll

I kursen ingår grundläggande biokemisk teori om cellers strukturer och cellulära processer, vilket inkluderar biomolekylers strukturer och funktion, cell-, biomembran- och organellstrukturer samt enzymkinetik. Den eukaryota cellens metabolism inkluderande centrala katabola och anabola vägarna, var de äger rum i cellen samt hur de är kopplade till varandra. Vidare ingår centrala dogmat och organisation av genom. Dessutom ingår laborationer med proteinextraktion och användning av separationsmetoder samt auskultationer inom klinisk verksamhet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
* ha kunskap om den eukaryota cellens uppbyggnad och organellers strukturer och funktioner 
* känna till de vanligaste grupperna av biomolekyler, deras strukturer och egenskaper samt biologiska funktioner
* känna till de centrala metabola vägarnas uppgifter samt kunna de i metabolismen inblandade organellernas och cellstrukturernas funktion 
* förstå enzymers förmåga att katalysera och styra biologiska reaktionsvägar
* känna till samband mellan proteiners struktur och funktion
* ha kunskap om genomets organisation, samt de processer och mekanismer vilka reglerar flöde av genetisk information hos prokaryoter och eukaryoter
* ha kunskaper om grundläggande biokemiska och kromatografiska metoder 

Färdighet och förmåga
Den studerande ska
* kunna utföra laborativa moment och dokumentera erhållna resultat 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
* kunna reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete
* kunna reflektera över sin framtida yrkesroll

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och laborationer. Närvaro vid upprop, laborationsgenomgångar och laborationer är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom en individuell skriftlig tentamen och skriftlig redovisning av laboration. På de individuella skriftliga tentamina sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på kursen krävs att tentamen, obligatoriska moment samt laborationsrapporter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på de skriftlig individuella tentamina samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tentamens- och laborativa tillfällen är begränsade till totalt fem.

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.