"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologisk diagnostik I, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Physiology Diagnostics I

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3BL231

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-12-12

Innehåll

Kursen består av två moduler: 

Modul 1: Ultraljud kärl och perifer cirkulation 7,5 hp
Modulen består av perifera cirkulationens undersökningsmetoder med teoretisk bakgrund. Kursen omfattar ultraljudsteknik för icke invasiva undersökningar av arteriella och venösa insufficienser samt venös trombosdiagnostik. Dessutom ingår metoder för perifer tryck- och cirkulationsmätning.

Modul 2: Vilo-, arbets-, och långtids-EKG, samt lungfunktion 7,5 hp
Modulen består av diagnostiska metoder med teoretisk bakgrund för bedömning av central cirkulation, framförallt hjärta och lungor. Kursen behandlar vilo- och arbets-EKG, samt långtids-EKG med arytmianalys. Dessutom ingår metodik med teoretisk bakgrund för undersökning av diffusionskapacitet, lungmekanik, gasdistribution samt statisk och dynamisk spirometri.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • erhålla kunskaper om metodernas möjligheter och begränsningar (modul 1 och 2)
 • kunna förklara den teoretiska bakgrunden för ultraljudets fysikaliska principer inklusive dopplertekniken (modul 1)
 • kunna förstå venös trombosdiagnostik med ultraljud och undersökningsresultat vid perifera kärlsjukdomar (modul 1)
 • kunna redogöra för de vanligaste projektionerna och de tekniker som ska användas vid olika frågeställningar inom kärldiagnostik (modul 1)
 • förstå principerna för undersökningar av arteriella och venösa insufficienser (modul 1)
 • ha kännedom om lungmekanik och gasdistribution (modul 2)
 • kunna tolka vilo-EKG-kurvor (modul 2)
 • ha kännedom om arytmidiagnostik och tolkning av långtids-EKG (modul 2)
 • ha förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet inom klinisk fysiologi och dess betydelse för yrkesutvecklingen (modul 1 och 2)
 • känna till etiska principer samt lagar och förordningar som styr svensk hälso- och sjukvård (modul 1 och 2)

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

 • tillämpa säkerhet och kvalitet vid undersökningen (modul 1 och 2)
 • kunna självständigt utföra halskärlsundersökning med ultraljud (modul 1)
 • med handledning kunna utföra undersökningar av arteriella och venösa insufficienser och venös trombosdiagnostik med ultraljud (modul 1)
 • kunna självständigt genomföra kalibrering av spirometriutrustning samt utföra statisk och dynamisk spirometri på en patient (modul 2)
 • kunna självständigt utföra diffusionskapacitetmätning på patient (modul 2)
 • kunna självständigt utföra vilo-, arbets-, och långtids-EKG (modul 2)
 • kunna dokumentera, analysera, tolka, kritiskt granska samt presentera undersökningsresultat vid undersökning (modul 1 och 2)
 • kunna dokumentera och presentera undersökningsresultat vid perifera kärlsjukdomar (modul 1)
 • förstå innebörden av tystnadsplikt och sekretess och kunna tillämpa detta (modul 1 och 2).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kunna kommunicera med patient och anhörig (modul 1 och 2)
 • ha utvecklat insikt i yrkesrollen och visat samarbete med olika personalkategorier i organisationen (modul 1 och 2)
 • kunna ge god omvårdnad och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten samt tillämpa etiska principer i vården (modul 1 och 2)
 • förstå innebörden av tystnadsplikt/sekretess och tillämpa denna (modul 1 och 2)
 • kunna tillgodogöra sig handledning (modul 1 och 2).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inom området biomedicinsk laboratorievetenskap, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case och seminarier. Närvaro vid upprop, verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case-diskussioner samt seminarier är obligatorisk.

Examination

Examination av kursens två moduler sker individuellt i form av seminarier, case-redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter (betyg G eller U). För godkänd kurs krävs betyget G för de olika delarna av den verksamhetsförlagda utbildningen enligt givna bedömningskriterier, seminarier, case och skriftliga inlämnings-uppgifter inom respektive modul. Betyget G på case-redovisning och seminarier innebär att studenten ska vara närvarande och delta aktivt vid båda modulerna.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att genomföra praktik och kommuniceras med heminstitutionen.

Studenten har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Den student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på  professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.