"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapligt projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Scientific Project within Biomedical Laboratory Science

Denna kursplan gäller: 2023-07-03 och tillsvidare

Kurskod: 3BL232

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-10-20

Innehåll

Kursen omfattar ett individuellt fördjupningsarbete av en experimentell eller klinisk studie inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursen omfattar planering, experimentellt eller kliniskt arbete, bearbetning, resultatsammanställning, tolkning, analys, författande av uppsats, skriftlig och muntlig presentation, samt kritisk granskning av ett examensarbete. I kursen ingår även sökning och värdering av relevant litteratur. 

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

* självständigt, utifrån anvisningar, kunna planera och genomföra laborativa moment/undersökningar 
* kunna analysera och tolka resultat från laborativa moment/undersökningar
* kunna sammanställa och presentera resultat 
* använda databaser för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar
* kunna skriva en sammanfattning av sitt examensarbete
* kunna författa ett examensarbete vars disposition följer ett vetenskapligt manuskript
* kunna diskutera samhälleliga aspekter i relation till examensarbetet
* kunna muntligen presentera vetenskapliga resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

* kunna tillgodogöra sig handledning
* följa givna tidsramar
* kunna diskutera etiska aspekter inom biomedicinsk forskning
* kunna beakta mänskliga rättigheter vid forskning.
* kunna försvara och kritiskt granska ett examensarbete

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 poäng inom området biomedicinsk laboratorievetenskap, eller motsvarande. 

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av individuellt arbete där den studerande får vetenskaplig handledning vid ett laboratorium/avdelning där projektet utförs. Inlämning av projektplan samt två utkast till lärare är obligatoriskt. Feedback på rapporten ges av lärare, dessutom ingår en gruppträff med lärare. 

Examination

Examinationen av kursen sker individuellt och ger betyget godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget G krävs genomförda, analyserade och tolkade experiment/undersökningar, godkänd muntlig och skriftlig presentation samt godkänd skriftlig rapport av det egna examensarbetet samt ha kritiskt granskat ett examensarbete. Studenten har maximalt fem tillfällen för inlämning av och feedback på det skriftliga arbetet från examinator. Studenten har rätt att vid totalt tre tillfällen presentera sitt arbete och opponera på annat för att nå betyget godkänt. Efter två underkända inlämningar av det skriftliga arbetet har studenten rätt att hos programrådet begära ny examinator. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfälle garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts på moment har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.