Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi, 15 hp

Engelskt namn: Anatomy

Denna kursplan gäller: 2009-03-23 och tillsvidare

Kurskod: 3BM008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för läkarprogrammet, 2007-07-01

Innehåll

Kursen är indelad i 3 delmoment som kan studeras och examineras var för sig Moment 1: 4,5 högskolepoäng Rörelseorganens funktionella byggnad och topografiska anatomi. Tyngdpunkten ligger på det anatomiska underlaget för diagnostiken av problem/sjukdomar inom rörelseapparaten Moment 2: 6 högskolepoäng Kroppens viscerala organsystem d v s cirkulation-, respirations-, digestions- utsöndrings och reproduktionsorganens funktionella byggnad och topografi Moment 3: 4,5 högskolepoäng Huvudet och halsorganens funktionella byggnad och topografi

Förväntade studieresultat

Efter genomgånget moment 1 förväntas studenten kunna: - beskriva rörelseorganens uppbyggnad och funktion - redogöra för muskelsystemets innervation och blodförsörjning -redogöra för topografi för kärl och nerver inom rörelseapparaten - beskriva lymfdränaget från rörelseorganens olika delar och var de palperbara lymfknutegrupperna är belägna Efter genomgånget moment 2 förväntas studenten kunna: - beskriva i detalj cirkulations-, respirations-, digestions-, utsöndrings- och reproduktionssystemens ingående delar och deras funktion - de ovan nämnda organsystemens topografiska relationer samt organens projektion på kroppsytan - de olika organsystemens blodförsörjning och innervation. - beskriva lymfdränget för ovan nämnda organsystem Efter genomgånget moment 3 förväntas studenten kunna: - beskriva halsens och huvudets uppbyggnad av enskilda organ och deras blodförsörjning samt innervation - redogöra för organens topografiska relationer, samt lymfdränage och funktionella egenskaper

Behörighetskrav

Univ: Den studerande skall inom Biomedicinarprogrammet ha genomgått och klarat godkänd på samtliga kuser under termin 1-6. Ämnesföreträdaren kan också göra bedömning om motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen läggs upp som en individuell studieplan, där man följer olika delmoment inom andra utbildningsprogram. Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer och grupparbeten samt dissektioner. En stor del utgör självstudier. Med undantag av föreläsningarna är samtliga schemalagda kursmoment obligatoriska.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom skriftlig eller muntlig tentamen vid respektive delmoments slut. Godkänd kurs erhålles efter genomgångna och godkända delmoment 1-3. Delmomentet tenteras vid ett ordinarie tentamenstillfälle och vid ett omtenteringstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt hänvisas till nästa ordinarie tentamenstillfälle som infaller i början av påföljande termin. Vid underkännande av individuella examinationsuppgifter ges nytt tillfälle i nära anslutning till kurs. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs har rätt att efter skriftlig begäran hos programkommittén, få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det TILLGODORÄKNANDE I de fall tillgodoräknade är möjligt beslutar programkommittén i samråd med kursansvarig om tillgodoräknade på moment/kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas

Litteratur

 • Giltig från: 2008 vecka 48

  Clinically oriented anatomy
  Moore Keith L., Dalley Arthur F. b II, Agur Anne M. R.
  5. ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2006 : 1209 s. :
  ISBN: 0-7817-3639-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Clinical anatomy
  Snell Richard S., Snell Richard S.t Clinical anatomy for medical students.
  7. ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2004 : x, 1012 s. :
  ISBN: 0-7817-4315-X
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2008 vecka 48

  Clinically oriented anatomy
  Moore Keith L., Dalley Arthur F. b II, Agur Anne M. R.
  5. ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2006 : 1209 s. :
  ISBN: 0-7817-3639-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Clinical anatomy
  Snell Richard S., Snell Richard S.t Clinical anatomy for medical students.
  7. ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2004 : x, 1012 s. :
  ISBN: 0-7817-4315-X
  Se bibliotekskatalogen Album