Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsliv och hälsa, introduktionskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Occupational Health

Denna kursplan gäller: 2015-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 3EM024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för hållbar hälsa

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-04-20

Innehåll

Kursen syftar till att ge inblick i fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsliv och hälsa. Relationer mellan arbete och hälsa belyses på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. En introduktion ges till arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete. Kursen ska även ge inblick i de stöd och kontrollsystem som kringgärdar arbetsliv och hälsa, vilka akötrer som verkar i området samt hur arbetsmiljön kan värderas och mätas ur olika aspekter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:Tillämpa teorier om hur arbetet påverkar människors hälsa/ohälsa och organisationens effektivitet
  • Redogöra för grunderna i hur arbete och hälsa kan värderas och mätas ur olika aspekter
  • Analysera komplexa problemställningar inom arbete och hälsa, identifiera adekvata åtgärdsförslag samt motivera det preventiva förhållningssättet, även med begränsad information
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Muntligen och skriftligen ge skäl för teamets betydelse och utmaningar i hanteringen av komplexa arbetsmiljöproblem
  • Träna färdighet i hantering av den komplexa interaktionen mellan arbetsgivare, anställd och andra samhällsaktörer inom arbete och hälsa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Göra bedömningar utifrån vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter inom arbetsliv och hälsa
  • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar inom arbete och hälsa och om aktörernas ansvar för hur den används

Behörighetskrav

- Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso-   och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde 

- Eng A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på problembaserat lärande, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt eller i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs både på campus vid två sammankomster och nätbaserat. Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med webkamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling. Vid sammankomsterna på campus sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Den nätbaserade delen av kursen innehåller framför allt grupparbeten, med bland annat nätbaserade gruppmöten och inlämning av obligatoriska uppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och gruppövningar är obligatoriska. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.
 

Examination

Kursen examineras både på campus och via nätet genom både skriftliga och muntliga individuella och gruppbaserade uppgifter samt salstentamen. Mer specifikt, så examineras kursen via: 1) ett antal obligatoriska, nätbaserade inlämningsuppgifter, både i grupp och individuellt, 2) salstentamen på Umeå campus

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget "godkänd" krävs att samtliga uppgifter på kursen fått omdömet godkänd. För betyget "väl godkänt" på hela kursen krävs dessutom att studenten fått detta omdöme på salstentamen. 

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till skriftlig och eller muntlig komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenten meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inlämnas till studierektor.

Övriga föreskrifter


 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.