Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Planering och management i hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Engelskt namn: Planning and management in health care

Denna kursplan gäller: 2016-11-07 och tillsvidare

Kurskod: 3FH069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-09-22

Innehåll

Detta är en introduktionskurs till planering och management (ledning och styrning) i bred bemärkelse inom hälso- och sjukvård. Kursen ger en överblick över olika planerings- och managementfrågor. Följande områden introduceras: ledning och ledarskap; beslutsfattande och resurshantering; verksamhets- och organisationsutveckling; kvalitetsutveckling och förändringsarbete; samverkan och kommunikation; arbetsmiljö och konflikthantering. Alla områden diskuteras utifrån ett internationellt perspektiv. Studenterna uppmuntras till att bidra till fördjupning av kursinnehållet genom att relatera till hälso- och sjukvård i det egna landet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• redogöra för grundläggande principer angående ledning och styrning av hälso- och sjukvårdsorganisationer
• förstå och diskutera olika aspekter av management i hälso- och sjukvård
• redogöra för grundläggande principer för personalledning och arbetsmiljöfrågor
• förstå och diskutera verksamhets- och organisationsutveckling ur flera perspektiv
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• analysera behov av och former för utvecklings- och kvalitetsarbete
• planera för ett utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• kritiskt granska planering och management (ledning och styrning) inom hälso-och sjukvård ur ett internationellt perspektiv
• kritiskt granska planering och management (ledning och styrning) inom hälso- och sjukvård ur ett ledningsperspektiv
 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och s.k. "cases" (fall). Eget arbete av studenter är en viktig del av kursen. Studenter förväntas ha orienterat sig i kursboken före kursstart. Annat kursmaterial (cases och artiklar) kan läsas före relevanta föreläsningar och seminarier. Cases, kursprojektet och seminarier där kursprojekten presenteras är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade uppgifter.
På obligatoriska seminarier och gruppövningar sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på individuella kursuppgifter sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget ”väl godkänd” krävs att studenten fått detta betyg på de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna där den betygsnivån finns.

Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Kurslitteratur

Healthcare management
Smith Judith A., Walshe Kieran.
2nd ed. : Maidenhead : Open University Press : 2011. : xxiii, 589 p. :
ISBN: 9780335243815
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album