"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusbaserat våld, hälsa och sjukvård, 5 hp

Engelskt namn: Gender-based Violence, Health and Healthcare

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 3FH089

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2021-05-26

Innehåll

Kursen riktar sig både till forskare, aktivister/ideellt engagerade och professionella som arbetar inom sjukvård, folkhälsa och med könsbaserat våld. Kursen ska ge en överblick över könsbaserat våld från ett både internationellt och nationellt perspektiv, med fokus på relationen mellan könsbaserat våld, hälsa och sjukvårdens roll i könsbaserat våld. 

Kursen består av fyra delar som alla inkluderar föreläsningar och ett seminarium/paneldiskussion. Den första och andra delen fokuserar på omfattningen av problemet med könsbaserat våld, dess koppling till hälsa, teoretiska förklaringar och definitioner samt utvecklingen av institutionella svar på könsbaserat våld. Den tredje delen fokuserar på hälso- och sjukvårdens hantering av könsbaserat våld, både från ett internationellt och ett nationellt perspektiv, inklusive en kritisk analys av konsekvenserna av en (bio)medikalisering av könsbaserat våld. Den fjärde delen utforskar olika aspekter av könsbaserat våld i relation till olika typer av våld (t.ex. sexuellt våld) och/eller olika grupper. Här berörs områden som funktionsvariation, ålder, sexualitet och rasifiering.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • Förstå olika definitioner av och teoretiska förklaringar till könsbaserat våld.
  • Förstå kopplingarna mellan hållbara utvecklingsmål och könsbaserat våld, särskilt i förhållande till mål 3, 5 och 16.
  • Visa kunskap om centrala teman och koncept i relation till könsbaserat våld, särskilt i relation till sjukvården.
  • Förstå sjukvårdens roll i bemötandet av könsbaserat våld.

Färdigheter och förmåga 
Studenten ska efter avslutad kurs ha:

  • Förmåga att förklara problemets omfattning och kritiskt utvärdera existerande indikatorer för och mätningar av könsbaserat våld.
  • Förmåga att diskutera könsbaserat våld, dess koppling till könsbaserad diskriminering och dess inverkan på hälsa.
  • Förmåga att analysera samband mellan kön och andra sociala kategorier inom fältet könsbaserat våld. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

  • Reflektera skriftligt och muntligt kring erhållen kunskap om könsbaserat våld och applicera denna kunskap för att förstå, analysera eller förbättra deltagarens egen forskning och/eller yrkesverksamhet.

Behörighetskrav

90 hp inom hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap, genusstudier, eller motsvarande utländsk utbildning. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/6 från svensk gymnasieskola.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella skriftliga uppgifter och gruppuppgifter. Undervisningen är uppdelad i fyra delar med olika ämnesområden Deltagande i seminarier och tre förberedande möten inför slutuppgiften är obligatoriska.
 
Kursen ges som distanskurs. Seminarier och obligatoriska sessioner kommer att genomföras via Zoom och på campus. Det kommer vara möjligt att själv välja hur man ska delta. Kursen sträcker sig över fyra månader och ges på 25 %. Seminarier och obligatoriska sessioner kommer att äga rum vid fasta tidpunkter, medan resten av innehållet kommer att vara tillgängligt online för studenten.
 
Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom deltagande i två möten där deltagarna ger återkoppling till en medstudent, en muntlig presentation av en individuell rapport under det tredje obligatoriska mötet och inlämning av en skriftlig individuell slutuppgift. Bedömningen av slutuppgiften utgör grunden för betyget. Betygsskalan är underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Kursbetyget avgörs av betyget studenten erhåller för slutuppgiften.
 
Vid frånvaro från obligatoriskt moment avgör examinatorn hur en kompletteringsuppgift ska genomföras.
  
Studenten har rätt till fem examinationstillfällen. En student som har genomfört två examinationsuppgifter för kursen eller delar av kursen utan att få betyget godkänd har rätt till en annan examinator, om inte särskilda skäl föreligger (Kap 6, stycke 22 Högskoleförordningen). En begäran om ny examinator ska lämnas till programrådet på Institutionen för Epidemiologi och global hälsa.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vidare instruktioner rörande examination och bedömning ges av kursansvarig vid kursstart.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.