"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapi, III, 12 hp

Engelskt namn: Clinical education in physiotherapy, III

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3FT602

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Studenten utvecklar förmågan till problemlösning, undersökning och åtgärder, terapeutiskt förhållningssätt, dokumentation, samverkan och patientsäkerhet. Kliniskt resonerande och reflektion är centralt i kursen. Teoretiska kunskaper och erfarenheter integreras med nya erfarenheter i praktiskt arbete genom ett utvecklingsinriktat lärande i fysioterapeutisk verksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Självständigt undersöka, bedöma patienter, både ur ett preventivt och rehabiliterande perspektiv och tillämpa relevanta insatser och behandlingsmetoder samt dokumentera och utvärdera åtgärder i samband med ohälsa utifrån olika grad av komplexitet.
  • Diskutera, motivera och värdera aktuella åtgärder utifrån evidens och/eller beprövad erfarenhet
  • Individ- och situationsanpassa information och handledning av patienter, anhöriga och personal samt marknadsföra sin fysioterapeutiska kunskap och beskriva den egna pedagogiska grundsynen.
  • Visa på ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och personal samt samverka med olika aktörer på ett konstruktivt sätt.
  • Följa lagar, rutiner och etiska regler som styr vårdarbetet samt kunna analysera etiska dilemman och utifrån dessa föreslå och värdera olika strategier.
  • Analysera behov av, tillämpa och värdera insatserna av ett säkerhetstänkande relaterat till patienter och personal i skadeförebyggande syfte.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser från termin 1 till och med termin 5 vid fysioterapeutprogrammet samt genomgången kurs i Psykosomatik, stress och fysioterapi inklusive akupunktur, 10,5 hp enligt utbildningsplan. För studier utomlands finns särskilda krav i enlighet med internationella kommitténs riktlinjer.
 

Undervisningens upplägg

Kursen innebär heltidsstudier. I studietiden inräknas tid för förberedelser, efterarbete och övriga uppgifter.
Kursansvarig lärare ger pedagogiskt stöd till handledare och student.

Examination

Bedömning av studenten sker utifrån förväntade studieresultat och med hjälp av bedömningskriterier för kursen. Utvecklingssamtal och bedömning görs i halvtid och vid avslutning av kurs. Dessa skall vara vägledande för genomförande av pågående kurs, för betygsättning i slutet av kursen samt för lärande och utveckling i kommande kurser.
Betyget bestäms av en av högskolan utsedd examinator. Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. Uppfyllda förväntade studieresultat samt godkända uppgifter krävs för godkänd kurs.
Student som underkänts i en kurs erbjuds en ny utbildningsperiod. Ny utbildningsperiod får göras efter överenskommelse mellan student, kursansvarig lärare och handledare.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Vid begäran om byte av placering, handledare och/eller examinator skall studenten i första hand vända sig till kursansvarig och i andra hand till studievägledare eller programkommitté.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå Universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.Kursplan upphör gälla 2024-05-30
Möjlighet till omprov erbjuds tom HT25. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter och kompletteringsuppgifter tom HT25.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner
Berlin Johan, Carlström Eric, Sandberg Håkan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 279 s. :
ISBN: 978-91-44-05509-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Collste Göran
Inledning till etiken
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 113 s. :
ISBN: 91-44-02211-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

LSR
Etiska regler för sjukgymnaster

Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer utifrån studenternas egna val.