"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - professionell utveckling och verksamhetsförlagd utbildning, 18 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - professional development and clinical education

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 3FT612

Högskolepoäng: 18

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-09-09

Innehåll

Kursen består av två delmoduler. Övergripande handlar kursen om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och professionell utveckling. Under VFU får studenterna tillfälle att tillämpa kunskaper som de har förvärvat under tidigare kurser i utbildningen och befästa och fördjupa dessa vid praktisk träning under handledning. Den senare delen av kursen består av reflekterande moment och gruppuppgifter för att möjliggöra fortsatt professionell utveckling under sitt framtida yrkesliv. Övergripande mål för kursen är att studenten ska nå självständighet i sin roll som fysioterapeut och känna trygghet i sin framtida yrkesroll. 

Modul 1: Verksamhetsförlagd utbildning, 12 hp

Kursens mål är att studenten vidare ska utveckla förmåga till problemlösning, undersökning och åtgärder, terapeutiskt förhållningssätt, dokumentation, samverkan och patientsäkerhet. Professionellt resonerande och reflektion är centralt i kursen. Teoretiska kunskaper integreras med nya erfarenheter i praktiskt arbete genom lärande i professionell utveckling.

Modul 2: Professionell utveckling, 6 hp

Kursens mål är att utveckla kunskaper utifrån ett professionsperspektiv i en föränderlig värld genom arbete i projektform. Aktuella områden som berörs i kursen är organisation, livslångt lärande, reflektion kring egen utveckling och kliniskt resonemang.

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Färdigheter och förmåga:

(1) Självständigt undersöka och bedöma enskilda patienter/klienter både ur ett preventivt och rehabiliterande perspektiv samt tillämpa relevanta fysioterapeutiska metoder på individ- och gruppnivå utifrån situation och evidensbaserad medicin samt självständigt dokumentera och utvärdera åtgärder utifrån olika grad av komplexitet. (Modul 1)

(2) Uppvisa på ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och personal och samverka med andra aktörer på ett konstruktivt sätt. (Modul 1)

(3) Självständigt följa lagar rutiner och etiska regler som styr hälso- och sjukvårdsarbetet (Modul 1)

(4) Diskutera och reflektera kring fortsatt lärande och utveckling inom sin fysioterapeutiska profession (Modul 2).

(5) Tillämpa projektform som arbetsmodell för att utveckla fysioterapi inom nya verksamhetsområden och kunna marknadsföra fysioterapeutisk kompetens samt även reflektera kring egen och andras grupproll (Modul 2).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

(6) Självständigt identifiera behov av och kunna reflektera över förutsättningar för ett eget hållbart arbetsliv (Modul 2).

(7) Kunna reflektera över och värdera ställningstaganden i rehabilitering utifrån lika villkor samt kunna reflektera och diskutera kring etik och prioriteringsfrågor utifrån evidens inom hälso- och sjukvård (Modul 1 och 2).

(8) Kunna identifiera olika typer av ledarskap och reflektera över sin egen ledarskapsstil samt analysera och förstå organisations- och maktstrukturer samt relatera dessa till egna värderingar (Modul 2).

(9) Individ och situationsanpassa information och handledning av patienter, anhöriga och personal utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, samt att reflektera över och värdera sin egen roll (Modul 1).

 

Behörighetskrav

Godkända resultat motsvarande samtliga kurser i termin 1, 2, 3 och 4 vid Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet

Undervisningens upplägg

Kursen är förlagd till termin 6 och omfattar 12 veckor varav 8 veckor inbegriper verksamhetsförlagd utbildning (modul 1) under handledning av fysioterapeut. Utbildningen anvisar platser inom primärvård i region Västerbotten, region Västernorrland eller region Jämtland-Härjedalen. Under VFU ingår även uppgifter att utifrån ett patientarbete reflektera kring patientcentrerad vård, lika villkor, organisation och eget lärande.

Modul 2 innebär fyra veckors campusförlagd utbildning och fokuserar i huvudsak på professionell utveckling och innehåller föreläsningar, grupparbeten, egna studier och seminarier. Studierna bedrivs individuellt och i projektform utifrån olika teman där projektgruppen är basen för såväl planering som genomförande av studierna. Kunskap inhämtas och bearbetas genom resursföreläsningar, litteratur, projektgruppsdiskussioner, individuella uppgifter samt seminarier. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning. För att fördjupa kunskapen om den egna professionella utvecklingen ingår stoff från genomförda uppgifter i tidigare kurser.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Mål 1-3, och 9 examineras vid verksamhetsförlagd utbildning i samråd med den kliniska handledaren och baserat på bedömningsunderlag.

Mål 4 examineras individuellt genom reflekterande och skrivande i egen professionsportfölj, granskande av andras texter (se studiehandledning för beskrivning av professionsportfölj) samt arrangerande och genomförande av seminarium i angivet tema (se studiehandledningen).

Mål 5 och 8 examineras genom aktivt deltagande i seminarier där bedömning sker individuellt. Med aktivt deltagande avses att studenten ska ha förberett eventuella uppgifter inför seminariet och deltar muntligt i analyser och diskussioner.

Mål 6-7 examineras genom individuell reflektionsuppgift under VFU samt genom aktivt deltagande i seminarier med individuell bedömning.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Antal praktiktillfällen är begränsat till två. Vid frånvaro prövas behovet av förlängning av praktiktillfället i samråd med student, kursansvarig och handledare.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

 

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 11

Att lära och utvecklas i sin profession
Biguet Gabriele, Lindquist Ingrid, Martin Cathrin, Pettersson Anna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 215 s. :
ISBN: 9789144092454
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
3. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 181, [2] s. :
ISBN: 91-47-07308-X (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Folkhälsorapport 2019
Socialstyrelsen : 2019 :
Obligatorisk