"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Physiotherapy: Work Ability and Rehabilitation in Working Life

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FT923

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-10-16

Innehåll

Kursen består av två delkurser; Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet. Kursen belyser människors möjlighet att delta i arbetslivet och studerar olika perspektiv på arbetsförmåga, rehabilitering och anpassning av arbete, försäkringsmedicinska aspekter samt koordinering och samverkan mellan olika aktörer. Kontextuella faktorer av betydelse beaktas och diskuteras, exempelvis organisationsstruktur, hot och våld samt genus. Kursens innehåll kan vara av intresse för dig som arbetar som rehabiliteringskoordinator eller för dig som arbetar med rehabilitering för återgång till arbete.

Förväntade studieresultat

Modul I. Arbetsförmåga 3.5 hp
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för relevanta begrepp och perspektiv på arbetsförmåga.
2. Visa kunskap om jämlik rehabilitering och våld i nära relationer
Färdighet och förmåga
3. Kritiskt granska metoder för bedömning av arbetsförmåga
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Värdera faktorer som påverkar arbetsförmåga utifrån ett normkritiskt perspektiv

Modul II. Rehabilitering till arbetslivet 4.0 hp
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för aktuella förordningar som reglerar arbete och rehabilitering, samt olika aktörers ansvarsområden i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Färdighet och förmåga
2. Utifrån individens diagnosspecifika behov, arbetsplatsens förutsättningar samt försäkringsmedicinska riktlinjer, utforma en skriftlig plan för återgång i arbete med konkreta anpassningar.
3. Föreslå och argumentera för evidensbaserade åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja återgång i arbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Värdera betydelsen av olika livsvillkor, framgångsfaktorer och hinder vid rehabilitering.

Behörighetskrav

Utbildning om minst 180 hp som fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare, psykolog, socionom eller motsvarande inom området rehabilitering inom arbetslivet. Engelska B/6 och Svenska B/3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. Undervisningen bedrivs i varierande former där föreläsningar, grupparbete och seminarier förekommer. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.
Eftersom kursen till största delen är nätburen krävs tillgång till dator med web kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Examination

Delkurs I
*    Mål 1, 2, 4 examineras genom skriftlig uppgift i grupp
*    Mål 3 examineras genom muntligt prov i grupp
Delkurs II
*    Mål 1 examineras genom muntligt prov i grupp online
*    Mål 2-3 examineras genom individuell skriftlig uppgift, granskande av andra studenters texter, samt muntlig prov i grupp
*    Mål 4 examineras genom muntligt prov i grupp

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med minst godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se www.umu.se/medfak/. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 33

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Ekholm Jan, Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Schüldt Ekholm Kristina
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 272 s. :
ISBN: 978-91-44-10433-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
ISBN: 9789144078236
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1-2, kapitel 4, 5, 6 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html

Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 175 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175553030
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Sid 9-34, sid 134-154 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-37

Sammanfattning av SBU:s rapport: Rehabilitering vid långvarig smärta : en systematisk litteraturöversikt : maj 2010 [Elektronisk resurs]
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2010 : 26 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/rehab_smarta_samfattning.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/rehabilitering-vid-langvarig-smarta/

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen (Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015)
Sveriges företagshälsor :
Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015
Obligatorisk
Läsanvisning: https://ki.se/sites/default/files/riktlinjer_psykisk_ohalsa_utg_1_1_0.pdf

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hansen Falkdal Annie, Ekvall Ann-Britt, Eklund Ulrika
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2017 : 170 s. :
ISBN: 978-91-7585-454-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/metodbok-for-koordinering.html

Systematiskt arbetsmiljöarbete : en vägledning
Arbetsmiljöverket , Frostberg Carin
2. uppl. : Solna : Arbetsmiljöverket : 2001 : 52 s. :
ISBN: 91-7464-412-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Report No. AFS 2001:1

Arbetsanpassning och rehabilitering ( AFS 1994:1)
Arbetsmiljöverket :
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-foreskrifter/
Obligatorisk

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Report No. AFS 2012:2

Arbetsmiljöverket
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) : 2015 :
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
Obligatorisk

Metodstöd ADA+ : ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång : planering, uppföljning och stöd
Eskilsson Therese, Lehti Arja, Sturesson Marine, Ståhlnacke Britt-Marie
Umeå : Umeå universitet : [2017] : 48 sidor :
ISBN: 978-91-7601-812-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://fhvmetodik.se/metoderarbetsplatsdialog-for-arbetsatergang-ada/