Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi och fysiologi samt praktisk manuell behandling., 7,5 hp

Engelskt namn: Anatomy and physiology and manual therapies

Denna kursplan gäller: 2010-11-08 och tillsvidare

Kurskod: 3ID005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2010-08-20

Innehåll

I kursen ingår fördjupade kunskaper i anatomi och fysiologi i främst rörelseapparaten, muskelfysiologi, motorik, nervsystemets motoriska och sensoriska funktion, hud och beröring, smärtfysiologi, sjukdomslära och idrottsmedicin. Kursen innehåller även praktisk manuell behandling/massage fördjupad kunskap och praktisk tillämpning för behandlande respektive förebyggande av spänningstillstånd och stress. Även moment som etik, bemötande och professionellt förhållningssätt, beröring och kommunikation via huden, hygien samt arbetsställning gås igenom.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: - kunna genomföra praktisk manuell behandling/massage inklusive muskeltöjningar - kunna bedöma kontraindikationer för manuell behandling/massage - kunna tillämpa inhämtade kunskaper på arbete i praktisk manuell behandling/massage - kunna rörelseapparatens anatomi kopplat till manuell behandling/massage - kunna palpera musklers ursprung, fästen, senor, ligament samt ytliga kärl och nervstrukturer - kunna fysiologi - kunna sjukdomslära - ha kunskaper om hygien; smittvägar, smittspridning och hur det förebyggs - ha kunskaper om ett professionellt förhållningssätt vid behandling - ha kunskaper om hälso- och sjukvårdslagen och andra författningar och regler för en massageverskamhet - ha fördjupade kunskaper om rörelseapparatens anatomi - ha kunskaper om rörelsetester - ha grundläggande kunskaper om sjukdomslära

Behörighetskrav

Godkänd kurs Idrottsmedicin G1 (15hp) eller motsvarande samt massage som ingår i Spa-programmet eller Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning idrottsmedicin och coaching eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Moment 1 Teori: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete och seminarier. Moment 2 Praktisk manuell behandling: Undervisningen bedrivs i form av praktisk handledning i metodsal, grupparbeten samt egen träning av hemuppgifter. Alla praktiska moment inklusive examination är obligatoriska.

Examination

På hela kursen tillämpas betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). De ingående momenten examineras var för sig. Delmoment 1: Studenten examineras skriftligt på en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd Delmoment 2: Studenter examineras praktiskt på en tvågradig betygsskala, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få VG på helkurs krävs betyget VG på moment 1 och G på moment 2. Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyat prov ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos programrådet, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Examination på denna kursplan garanteras två år efter påbörjande på kurs. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av delmoment av kurs beslutas av examinator. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Programrådet för läkarutbildningen efter ansökan. Blankett återfinns på http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/17/17173_sa11.pdf

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 34

Rörelseapparatens anatomi : en skelett- och ledguide
Berg Kristian, Beijer Erik
Stockholm : ICVE : 2007 : 132 s. :
ISBN: 978-91-977037-0-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rörelseapparatens anatomi : en muskel- och triggerpunktsguide
Berg Kristian, Beijer Erik
2. utg. : Stockholm : In Corpore Veritas Est : 2007 : 239 s. :
ISBN: 978-91-631-9161-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Stora stretchboken : [öka rörligheten, minska smärtan, uppnå muskelbalans : 40 kompletta övningsbeskrivningar med anatomiska illustrationer]
Berg Kristian, Beijer Erik, Bergendahl Erik
Sundbyberg : Fitnessförlaget : 2004 : 143 s. :
ISBN: 91-85225-23-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Anatomy and physiology for the manual therapies
Kuntzman Andrew J., Tortora Gerard J.
Hoboken, N.J. : Wiley : cop. 2010 : xxii, 769, [57] s. :
ISBN: 978-0-470-04496-4 (cloth)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst